Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


06.07.2021

Beredskapssamling for Ofoten, Lofoten og Vesterålen, høsten 2021

I samarbeid med Nordland politidistrikt, HV-16 og Midtre- Hålogaland sivilforsvarsdistrikt arrangerer Statsforvalteren i Nordland beredskapssamling for kommunene i Ofoten, Lofoten og Vesterålen den 30. september.


06.07.2021

Beredskapssamling i Salten, høsten 2021

I samarbeid med Nordland politidistrikt, HV-14 og Nordland sivilforsvarsdistrikt arrangerer Statsforvalteren i Nordland beredskapssamling for kommunene i Salten den 14. september.


24.03.2021

Svært kraftige vindkast i Ofoten og Lofoten

Meteorologisk Institutt har sendt ut varsel om svært kraftige vindkast for området Lofoten og Ofoten. Varselet gjelder fra i dag onsdag 24. mars kl. 12.00 og vil vare fram til onsdag kveld 19:00. Husk å sikre løse gjenstander!


22.03.2021

Øvde på dataangrep mot kommunenes IKT-systemer

33 kommuner i Nordland deltok på årets Øvelse Nordland. Tema var dataangrep mot kommunenes IKT-systemer. - Vi er imponert over av at så mange kommuner tok seg tid til å øve i en svært utfordrende tid, sier øvingsleder Lise Blix Olsen hos Statsforvalteren i Nordland.


12.03.2021

Informasjon om Kunnskapsbanken

Kunnskapsbanken er en database utviklet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), for å gjøre informasjon om risiko og sårbarhet lettere tilgjengelig.


23.02.2021

- Finn frem spaden!

- Finn frem spaden, bruk fem minutter og grav frem nærmeste sluk i gata di, da hjelper du til for å forhindre vanninntrenging både hos deg selv og hos naboen, oppfordrer fylkesberedskapssjef i Nordland, Asgeir Jordbru.


11.02.2021

Vannutfordringer i Nordland

Været de to siste månedene har vært stabilt kaldt og tørt. Dette gir en utfordrende situasjon for vannverk i flere kommuner. Det siste døgnet har det snødd mye, men så lenge det ikke blir plussgrader i de berørte områdene vil situasjonen vedvare.


29.01.2021

Barfrost og lite nedbør skaper problemer med vannforsyningen

Lang periode med barfrost og lite nedbør har medført utfordringer for flere kommuner i Nordland. Statsforvalteren i Nordland har derfor bedt kommunene sette fokus på vannberedskap og leveringsikkerhet.


22.01.2021

Kompetanseløft i sikkerhetskultur

Nærmere 200 representanter fra kommunenes kriseledelser i Nordland deltok da Statsforvalteren arrangerte digital konferanse om informasjonssikkerhet, GDPR og sikkerhetskultur 21. januar. Gikk du glipp av dette kan du se opptak fra konferansen her.


20.01.2021

- Sikre løse gjenstander og hold dere hjemme

- Ta vare på løse gjenstander og gjør nødvendige forberedelser. I morgen er det meldt om ekstremvær i Nordland med svært kraftige vindkast, sier politimester i Nordland, Heidi Kløkstad.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel