Distriktsplaner

På denne siden finner du oppdaterte distriktsplaner for reinbeitedistriktene i Nordland

Sist endra 26.10.2021

Alle reinbeitedistrikt skal utarbeide distriktsplaner med informasjon om blant annet flyttemønster, beitebruk, motorferdsel og reindriftsanlegg i distriktet.

Planen er distriktets dokument, og er ment å være et hjelpemiddel for offentlig planlegging. Den gir en grunnleggende innføring i den lokale reindrifta i distriktet, og er et godt utgangspunkt for videre kunnskapsutveksling.

Distriktsplanen er ikke en fullstendig og heldekkende beskrivelse av driften i distriktet, og større og mindre avvik fra planen er både vanlig, nødvendig og lovlig. Unøyaktighet kan også forekomme, og det er viktig å ha dialog med reinbeitedistriktet i enkeltsaker for å kvalitetssikre opplysninger.

Distriktsplaner for reinbeitedistriktene blir fortløpende lagt ut når revisjon etter nytt regelverk er ferdigstilt eller når distriktene oppdaterer planer.

Mal for distriktsplaner i reinbeitedistrikt

NIBIO har laget en mal for distriktsplan som reinbeitedistriktene kan bruke. 

En distriktsplan skal synliggjøre reindriftens interesser, verdier og samfunnsansvar. Distriktsplanen må sees i sammenheng med reindriftskartene som ligger tilgjengelig i Kilden.

Malen er utarbeidet av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet. Oppdraget ble gitt NIBIO som en oppfølging av Reindriftsavtalen for 2020/2021.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.