Oskespreiing

Oppdatert 05.01.2024

Dersom du ønskjer at oska di skal spreiast for vinden, kan du sjølv søkje Statsforvaltaren om løyve til det. Også etterlatne kan få løyve til å spreie oske dersom det blir dokumentert at avdøde ønskte dette. Foreldre kan få løyve til å spreie oska etter avlidne barn under 18 år.

Oskespreiing er eit alternativ til gravlegging. Det er ikkje høve til å få namn og data på eit gravminne dersom du vel oskespreiing. Det er heller ikkje høve til å dele oska ved at ho blir spreidd på ulike stader eller ved at ein del blir gravlagt og ein annan del spreidd for vinden.

Stad for oskespreiing

  • Ved oskespreiing i sjøen er det ikkje krav om at det skal skje på ope hav. Du kan få løyve til oskespreiing også i fjordar, elvar, vassdrag og anna ferskvatn, men området må ha eit aude preg. Dersom det er mykje fritidstrafikk i området eller det er strender eller mykje utbygging, vil du normalt ikkje få løyve.
  • Når det gjeld oskespreiing på land, betyr det meir kva preg området har enn tal meter over havet. Du kan få løyve til oskespreiing i område som ikkje er utbygde, og der området har eit aude preg. Det blir lagt vekt på at oska kan gå tilbake til kretsløpet i naturen.

Slik søkjer du

Bruk gjerne det elektroniske skjemaet vårt. Skjemaet er ei sikker løysing og krev derfor innlogging via ID-porten. Søknaden blir behandla av Statsforvaltaren i det fylket der du ønskjer at oska skal spreiast.

Du kan sjølvsagt også søkje om oskespreiing i form av eit vanleg brev. Då sender du søknaden Statsforvaltaren i det fylket du ønskjer oska spreidd. For å kunne søkje må du ha fylt 15 år.

Privat gravplass

Løyve til privat gravplass blir berre gitt dersom det er særskild offentleg interesse knytt til gravstaden, for eksempel dersom gravstaden blir lagd i tilknyting til ein institusjon som er etablert med bakgrunn i den døde sitt liv og virke innan kunstnarisk, vitskapleg eller anna verksemd. 

Vis meir

Hva en søknad om askespredning må inneholde

Generelt

Søknaden skal stiles til Statsforvalteren i det fylket du ønsker at asken skal spres. Statsforvalteren har som mål å behandle søknaden innen en måned.

Som hovedregel vil askespredning kun tillates på steder med øde preg. Det er i tillegg en forutsetning at asken kan tas opp i naturens kretsløp.

Tidligere krav om at askespredning kun tillates på åpent hav og i høyfjellet, er det nå lempet på. Det er åpnet for at askespredning også kan tillates i fjorder, elver, vassdrag og øvrig ferskvann.

Det har utviklet seg en praksis med at urner av lett oppløselig materiale senkes i sjøen, framfor at asken spres på havet. Dette kan på mange måter være en hensiktsmessig løsning, og vil likestilles med ”spredning av aske”.

Askespredning på land kan godtas i øde skogsområder og ellers i naturområder med øde preg.

Det gis ikke tillatelse til spredning av aske i eller i nærheten av bebyggelse eller der bebyggelse kan forventes, eller i populære utfartsområder og områder med mye fritidstrafikk, strender mv.

Hvis du søker på egne vegne: 

Du må opplyse hvor du ønsker at handlingen skal skje, med en nærmere beskrivelse av stedet.

Det bør helst vedlegges en kartskisse som viser hvor stedet ligger i forhold til eventuell bebyggelse.

Hvis askespredning ønskes på havet, må kartskisse vise avstand til land. Det kan være en fordel at det i søknaden settes opp mer enn ett alternativ, i tilfelle ønsket sted ikke kan godkjennes.

Dersom samboere, ektefeller o.a. søker askespredning i samme søknad, skal søknaden underskrives av begge to.

Hvis du søker på vegne av avdød:

Pårørende, eller den som skal ordne med gravferden, kan søke om å få spre avdødes aske. Det må da godtgjøres at askespredning var avdødes ønske.

Hvis det ikke foreligger en underskrevet erklæring fra avdøde, må de nærmeste pårørende undertegne en erklæring om at dette var avdødes ønske.

Nærmeste pårørende regnes i denne rekkefølge: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Det kreves erklæring fra mer enn én person.

Hvis avdødes ektefelle lever, må denne underskrive både søknaden og nevnte erklæring.

Likestilt med ektefelle er person som levde i ekteskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ønsket sted for hendelsen må også inntas i søknaden.

Det bør helst vedlegges en kartskisse som viser hvor stedet ligger i forhold til eventuell bebyggelse. 

Hvis askespredning ønskes på havet, må kartskisse vise avstand til land. 

Det kan være en fordel at det i søknaden settes opp mer enn ett alternativ, i tilfelle ønsket sted ikke kan godkjennes.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.