Kommunalrett

Oppdatert 08.04.2024

Kommuneloven gir kommuner og fylkeskommuner stor frihet til å organisere sin virksomhet, bare de holder seg til reglene i forvaltningsloven, offentlighetsloven og de enkelte særlovene.

Det er viktig at kommunalt selvstyre og lokaldemokrati balanseres mot nasjonale likhetsprinsipper og rettsikkerhet, som skal gjelde for alle landets innbyggere.

Statsforvalteren har myndighet til å kontrollere kommunenes virksomhet. Tre eller flere medlemmer av et kommunestyre kan sammen sende en avgjørelse til Statsforvalteren for å få kontrollert at den er lovlig. Statsforvalteren kan også på eget initiativ ta opp saker til lovlighets­kontroll. Statsforvalteren kontrollerer at vedtaket har blitt til på lovlig vis, at det er fattet av riktig organ, og at innholdet i avgjørelsen er i samsvar med gjeldende lover og regler.   

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.01.2024

Når kommunedirektøren er ugild

Er kommunedirektøren ugild til å tilrettelegge grunnlaget for ei sak det skal takast avgjerd i, eller sjølv å ta avgjerd i saka, kan heller ikkje nokon i administrasjonen i kommunen etter forvaltningslova § 6 tredje ledd gjere vedtak i saka. Dette er fordi ein kommune vert rekna som eitt forvaltningsorgan. Alle administrativt tilsette i kommunen er derfor organisatorisk underordna kommunedirektøren.


Publisert 21.11.2023, Sist endret 21.11.2023

Innføringskurs i grunnleggande forvaltningsrett for tilsette i alle sektorar i kommunane

Fredag 24. november er fristen for å søkje om deltaking på innføringskurset i forvaltningsrett for kommunalt tilsette våren 2024. Kurset er utvikla av Universitetet i Bergen og Statsforvaltaren i Vestland.


Publisert 05.04.2022

Tverrfagleg master i kommunal leiing

Statsforvaltaren i Vestland har vore med på å utvikle eit nytt tverrfagleg masterprogram ved Universitetet i Bergen. Studiet har tre modular, alle med oppstart hausten 2022, og med første søknadsfrist 1. mai. 


Publisert 04.11.2021

Innføringskurs i forvaltningsrett for tilsette i kommunane

Etter oppstart våren 2019 har nær 100 deltakarar gjennomført kurset som er utvikla av Universitetet i Bergen i samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland. Påmeldingsfrist for våren 2022 er 26. november i år. 


Publisert 19.08.2021

Lovleg vedtak trass sakshandsamingsfeil

Statsforvaltaren har kome til at vedtaket om å endre godtgjersla til varaordføraren i Kinn kommune skulle ha vore på høyring og kunngjort. Vedtaket er gyldig, trass sakshandsamingsfeilen.


Publisert 27.04.2021

Brann Stadion AS kan ikkje få fritak frå eigedomsskatt

Statsforvaltaren har etter ein lovlegkontroll oppheva Bergen bystyre sitt vedtak om fritak for eigedomsskatt for eigedomar tilhøyrande Brann Stadion AS fordi eigedomsskattelova ikkje opnar for fritak.


Publisert 01.10.2020

Rett klageinstans for vedtak gjort av interkommunale selskap

Forvaltningslova krev at særskilde klagenemnder skal vere uavhengige av etaten som har gjort det påklaga vedtaket. Styret i eit IKS kan derfor ikkje vere klageinstans for vedtak gjort av dei som er tilsett i det same føretaket.


Publisert 14.05.2020

Legg bort lovlegkontroll om publisering av barnevernsrapport

Samnanger kommune si avgjerd om å publisere ein granskingsrapport på nett, kan ikkje takast opp til lovlegkontroll etter kommunelova. Vi har derfor avslutta saka utan vidare handsaming.


Publisert 20.11.2019

Opphevar formannskapsvalet i Gulen kommune

Det nyvalde formannskapet i Gulen oppfyller ikkje reglane om kjønnsrepresentasjon i kommunelova. Fylkesmannen har oppheva valet som ulovleg. Kommunen må halde nytt val.


Publisert 11.10.2019

Val av ordførar og varaordførar ved skriftleg votering

Fleire kommunar i landet har gjennomført skriftleg votering ved val av ordførar og varaordførar. Det er ikkje lenger lov etter den nye kommunelova.