Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. nov Drift av beitelag Beitelag i Troms og Finnmark
15. nov Opplæring i finsk som andrespråk Grunnskoler i Troms og Finnmark
15. nov Statstilskudd til samiskopplæring kommuner og friskoler
31. okt Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skárfvággi / Skardalen Grunneiere, lag, foreninger, kommuner, landbruksforetak og kunnskapsmiljø innenfor området
31. okt Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skallan - Rå Alle grunneiere innenfor UKL-området, lag og foreninger, kommuner, landbruksforetak og kunnskapsmiljø innenfor området.
27. okt Tilskudd til tiltak i beiteområder Beitelag i Troms fylke
15. okt Regionale miljøtilskudd Gårdbrukere i Troms og Finnmark
15. okt Produksjonstilskudd del 2 Gårdbrukere i Troms og Finnmark
30. sep Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap - Sää’msijdd/Skoltebyen/Kolttakylä Grunneiere, lag og foreninger, landbruksfortak og kunnskapsmiljø innenfor området.
10. sep Rekrutteringstilskudd til psykologer i kommunene, 2. gangs utlysning Kommunene i Troms og Finnmark
01. jun Tilskudd til onnebarnehager og landbruksrelatert undervisning Barnehager, skoler, foreldre og foreninger
21. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritatsspråklige elever Minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
10. mai Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap - Goarahat og Sandvikhalvøya Grunneiere, lag og foreninger, landbruksfortak og kunnskapsmiljø innenfor området. Kommunen kan og søke.
01. mai Tilskudd til etablering av Ut på vidda Etablerere av Ut på vidda-tilbud
16. apr Tilskudd til skogsvegbygging Skogeiere, forvaltning
05. apr Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester på Svalbard Veterinærer
01. apr Prosjektskjønnsmidler 2019 Kommunene, alle sektorer
01. apr Utviklings- og tilretteleggingstilskudd for landbruket Landbruk og landbruksbaserte næringer
01. apr Habilitering og rehabilitering Kommunene i Troms og Finnmark
31. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2019 Helse og omsorg, inkludert rus- og psykisk helsefeltet
29. mar Tilskudd/stipend til videreutdanning i finsk/kvensk Skoler og lærere i Troms og Finnmark
15. mar Tilskudd til kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud Personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom og som trenger hjelp til å endre levevaner og til å mestre livet med sykdom og plager
15. mar Tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn Barnehagebarn i alderen 4-6 år
15. mar Produksjonstilskudd til gårdbrukere Gårdbrukere kan søke om produksjonstilskudd
01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid Personer eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende.
01. mar Tilskudd til tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.                                                                          Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar Stimuleringsmidler til kommunale veterinærtjenester 2019 Kommuner
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling om omsorg ved livets slutt Pasienter som har behov for lindrende behandling om omsorg ved livets slutt og deres pårørende
15. feb Søk penger til fisketiltak fra fiskefondet Forvaltning av anadrom fisk
01. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Landbruk, reindrift, kommuner og organisasjoner
01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon
01. feb Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger i 2019 Kommuner
Søknadsfrist Tittel
15. nov Drift av beitelag
15. nov Opplæring i finsk som andrespråk
15. nov Statstilskudd til samiskopplæring
31. okt Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skárfvággi / Skardalen
31. okt Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skallan - Rå
27. okt Tilskudd til tiltak i beiteområder
15. okt Regionale miljøtilskudd
15. okt Produksjonstilskudd del 2
30. sep Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap - Sää’msijdd/Skoltebyen/Kolttakylä
10. sep Rekrutteringstilskudd til psykologer i kommunene, 2. gangs utlysning
01. jun Tilskudd til onnebarnehager og landbruksrelatert undervisning
21. mai Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritatsspråklige elever
10. mai Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap - Goarahat og Sandvikhalvøya
01. mai Tilskudd til etablering av Ut på vidda
16. apr Tilskudd til skogsvegbygging
05. apr Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester på Svalbard
01. apr Prosjektskjønnsmidler 2019
01. apr Utviklings- og tilretteleggingstilskudd for landbruket
01. apr Habilitering og rehabilitering
31. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2019
29. mar Tilskudd/stipend til videreutdanning i finsk/kvensk
15. mar Tilskudd til kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud
15. mar Tilskudd til svømmeopplæring for barnehagebarn
15. mar Produksjonstilskudd til gårdbrukere
01. mar Tilskudd til kommunalt rusarbeid
01. mar Tilskudd til tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov
01. mar Stimuleringsmidler til kommunale veterinærtjenester 2019
01. mar Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling om omsorg ved livets slutt
15. feb Søk penger til fisketiltak fra fiskefondet
01. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen
01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret
01. feb Tilskudd til innføring av velferdsteknologiske løsninger i 2019