Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2024

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer. I tilskuddsordningens prioritering 2 inngår og samhandling og tilbud til pasienter med særlig krevende og samtidige hjelpebehov.

Publisert 13.02.2023

Delmål:

  • Bidra til at tjenesteutviklingen skjer på målgruppens egne arenaer og premisser, med sikte på sosial inkludering, flere friske leveår, bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse.
  • Bidra til at flere kommuner og helseforetak etablerer og iverksetter kunnskapsbaserte metoder,
    modeller og tiltak for målgruppen.
  • Bidra til omstilling av eksisterende tjenester innen psykisk helse og rus, i retning av mer oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester i kommuner og helseforetak.

Søker kan velge å utvikle tiltak gjennom kommunale tiltak/tjenester, interkommunalt samarbeid eller i samarbeid med helseforetak og kommune.

En part søker på vegne av samarbeidspartnere, og er økonomisk og administrativt ansvarlig for
gjennomføringen av tiltaket/prosjektet ovenfor Helsedirektoratet.

Kommunen skal stå som hovedsøker, også når det søkes om midler til tiltak sammen med helseforetak (HF). Søknaden skal da utarbeides i fellesskap mellom deltakende kommuner og helseforetaket. Det forutsettes at en samarbeidsavtale for det tiltaket/prosjektet det søkes midler til vedlegges søknaden.

Som en overgangsordning kan HF stå som søker sammen med kommunen der det har vært gjort tidligere og da med samarbeidsavtale.

Helse Nord ved Universitetssykehuset i Nord-Norge kan søke om tilskudd til Svalbard over
tilskuddsordningen jf. Prop 129 S (2016 – 2017).

Fullstendig utlysning finnes på Helsedirektoratet sin hjemmeside.

Søknadsfrist:
31. mars 2023
Målgruppe:
Voksne med alvorlig psykisk helse- og/eller rusmiddelproblematikk og evt. samtidig voldsproblematikk, med langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. april 2024