Marin verneplan til høring

Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har sendt forslag om oppretting av Andfjord marine verneområde i Andøy, Harstad og Senja kommuner til høring. Frist for å komme med innspill er 30. juni 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.04.2023

Formålet med verneforslaget er å ta vare på et tverrsnitt av naturtyper fra kyst til hav med stor variasjon av naturmangfold, inkludert trua, sjelden og sårbar natur.

Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg norsk natur for kommende generasjoner, og vern av Andfjorden vil være et viktig bidrag i arbeidet med å nå dette målet. Verneformålet er knyttet til sjøbunnen.

Variert og viktig

Andfjorden har et svært variert og spesielt undersjøisk landskap. Mange naturtyper er samlet i et relativt begrenset område. Her er store dypvannsforekomster av korallrev, korallskoger, svampeskoger og sjøfjærsamfunn. Det er også grunne naturtyper som tareskoger, skjellsandbunn og ruglbunn i området.

Alle disse naturtypene er viktige yngle- og oppvekstområder for mange høstbare fiskeslag, hval og sjøfugl. Naturressursene gir grunnlag for et rikt fiskeri.

Aktivitet i området

Området benyttes også av blant andre forsvars- og romfartsindustrien og akvakulturvirksomheter. Likevel er det meste av sjøbunnen i det foreslåtte verneområdet fortsatt uten tyngre naturinngrep. Derfor er området bevaringsverdig. Det er viktig å opprettholde noen slike områder for framtida, som natur og referanseområde.

Ved etablering av verneområder er det likevel vanlig at pågående virksomhet for eksempel innen fiskeri i hovedsak kan fortsette som før, og dette følger også av verneforslaget som nå sendes ut på høring.

For å komme fram til et verneplanforslag har brukerinteresser og verneverdier blitt kartlagt og konsekvenser av ulike tiltak og områdevalg har blitt utredet. Statsforvalteren har etterstrebet en åpen prosess og mange har allerede blitt tatt med på råd.

To alternativer

Høringsforslaget omfatter to alternative avgrensninger av marin verneplan i Andfjorden. Det ene alternativet omfatter store deler av Andfjorden og sjøområdene utenfor Andenes. I det andre alternativet er Selfjorden utelatt på grunn av hensynet til akvakulturvirksomhet.

Verneforslaget innebærer at området blir vernet mot nye tiltak som utfyllinger, uttak av masser, fysiske inngrep og forurensning. Videre blir dyrelivet på sjøbunnen og vegetasjonen vernet mot skade og ødeleggelse.

Det er en målsetting at området skal kunne brukes til forskning og langtidsovervåkning. Det er likevel ikke slik at alt av aktivitet blir forbudt i et marint verneområde.  Forslaget omfatter en rekke generelle unntak fra vernebestemmelsene. Det kan også søkes om dispensasjon for ulike tiltak.

Viktige punkter i forslaget til vern

  • Verneområdet vil ikke berøre privat grunn og grensene er trukket godt utenom alle havner, større kaier og småbåthavner.
  • Det vil i utgangspunktet bli forbudt med nye akvakulturanlegg, men det åpnes for at det kan søkes dispensasjon til anlegg som ikke er i strid med hensikten til vernet.
  • Det foreslås å opprette beskyttelsesområder for undersjøisk naturmangfold og referanseområder med blant annet begrensninger i bruk av fiskeredskaper.
  • Forsvaret får begrensinger ved detonering av sprenglegemer under vann.

Høringsdokument, inkludert vedlegg I, II og III:

Høring av verneplan for Andfjorden marine verneområde.pdf

Vedlegg IV:

Konsekvensutredning marint verneområde Andfjord 22.04.21.pdf

Vedlegg V:

Tilleggsutredning av et redusert grenseforslag.pdf

Vedlegg VI:

Protokoll AU-møte 18.11.22.pdf

Protokoll for AU-møte 19.5.22.pdf

Protokoll fra AU-møte 12.02.2019.pdf

Hvem kan sende innspill til planen?

Alle kan levere høringsinnspill, både privatpersoner, organisasjoner og andre virksomheter.

Frist for å uttale seg til forslag til vern er 30. juni 2023. Uttalelser til forslag til vern kan sendes til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 BODØ eller på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no

Hva skjer videre?

Verneplanen som nå sendes ut på høring er Statsforvalterens forslag til vern. Når høringsfristen har gått ut kommer vi til å gå gjennom innspillene vi har mottatt og lage en tilrådning av vern som vil bli sendt til Miljødirektoratet. Direktoratet skal deretter sende sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet. Det er regjeringen som til slutt avgjør saken.

Video: Bli med under overflaten i Andfjorden