Pukkellaksyngel i hele Nord-Norge

Kartlegging av pukkellaksyngel i Vestre Jakobselv i Finnmark. Her er det Rune Muladal fra Naturtjenester i Nord og Vidar Isaksen fra Vestre Jakobselv jeger- og fiskerforening undersøker elva. Foto: Eirik Frøiland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Pukkellaksen har lyktes med gytinga i en rekke elver fra Rana til Øst-Finnmark, og konsekvensen vil trolig være mye pukkellaks i nordnorske elver i 2023. Dette viser en nylig avslutta kartlegging gjennomført av statsforvalterne i de nordnorske fylkene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.05.2022

Pukkellaksen er en introdusert art som er uønsket i Norge. Den kan fortrenge andre fiskearter og påvirke det biologiske mangfoldet i vassdragene. Den råtnende fisken gir dårlig vannkvalitet på høsten etter gyting. Det ble gjort en formidabel innsats for å begrense gytingen i 2021, men mange tusen pukkellaks unnslapp likevel.

Vokser mye

Pukkellaksen har en særegen livssyklus blant laksefiskene. Eggene som ble lagt i august 2021 klekket i oktober-november. I løpet av vinteren og våren har yngelen brukt opp nistepakken som kalles plommesekk, og allerede den første våren etter gyting forlater fisken elvene som små sølvblanke smolt. I løpet av 12-13 måneder i havet vokser pukkellaksen mye, og vender tilbake til elvene som voksen fisk på 1-4 kilo. Disse gyter i elvene i august, og deretter dør alle de voksne fiskene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har tidligere registrert yngeloverlevelse hos pukkellaks i 2018 og 2020, og dette har gitt viktig informasjon i forkant av de store innsigene av pukkellaks til kysten og elvene i 2019 og 2021. I år har også Statsforvalteren i Nordland iverksatt kartlegginger i 6 elver. Dette er en oppfølging av anbefalinger i den Nasjonale handlingsplanen mot pukkellaks som Miljødirektoratet publiserte i fjor.

Stor overlevelse

-Vi har fått påvist pukkellaksyngel i Skjoma i Narvik, og i Flostrand i Rana, der det var kjente gyteplasser. Fire andre elver i Nordland ble undersøkt uten funn, men det skyldes antakelig at vi ikke hadde kjennskap til nøyaktig hvor fisken hadde gytt. Yngelen lå fortsatt nede i grusen i gytegropene, sier Tore Vatne hos Statsforvalteren i Nordland.

Elvene i Nordland ble undersøkt av Skandinavisk Naturovervåkning. I Troms og Finnmark har Akvaplan-niva og Naturtjenester kartlagt til sammen 14 elver. Her ble det funnet pukkellaksyngel i alle undersøkte vassdrag. Det synes som overlevelse og klekkesuksess har vært stor.

Pukkellaksyngel i Vestre Jakobselv, Finnmark.
Pukkellaksyngel i Vestre Jakobselv, Finnmark. Foto: Eirik Frøiland.

I hele landsdelen

Når Russland startet utsettingene av pukkellaks var det i starten dårlig overlevelse av yngel i naturen. Dette har endret seg, antakelig som følge av nye stammer og varmere klima. Undersøkelsene i 2022 antyder at pukkellaksen har utviklet seg fra egg til smolt i hele Nord-Norge. Mengdene er naturlig nok størst i Finnmark, der det var mest gytefisk.

-Vi må med andre ord forberede oss på mye pukkellaks i 2023. Det kan være flere elver lenger vest og sør som opplever dette, sammenlignet med 2021, sier fiskeforvalter i Troms og Finnmark Eirik Frøiland.

Det er så langt kun i oddetallsår at det kommer mye pukkellaks tilbake til norske elver. Statsforvalterne vil likevel kartlegge forekomsten av gytefisk i 2022, for å følge med på utviklingen i partallsår. Pukkellaks som påtreffes vil bli forsøkt fjernet før gyting.

Se filmen om hvordan frivillige har jobbet for å ta ut pukkellaks fra vassdragene i Finnmark: