Skogsdrift

Informasjon om rutiner og ansvar ved hogst

 


Her kan du lese om:

Skogeiers ansvar

Meldeplikt på hogst av virke for salg

Rapportere virkesomsetning

Skogfond

Tømmerforordninga

Skogeiere kan søkr kommunen om tilskudd ved skogsdrift


Skogeiers ansvar

Skogeieren har det grunnleggende forvalteransvaret og skal se til at alle tiltak i skogen blir gjennomført i samsvar med skoglov og tilhørende forskrifter.

Skogeieren skal ha oversikt over miljøverdier i egen skog og ta hensyn til disse ved alle tiltak i skogen. Skogeieren skal også sørge for at arbeid i skogen følger skoglova og forskriftene. Det kan leses mer om dette i § 4 i skogbrukslova og §§3, 4 og 5 i forskrift om berekraftig skogbruk.

Skogportalen er en karttjeneste hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som viser stedfestet miljøinformasjon relevant for å planlegge tiltak i skogen. Kommunen kan også ha viktig informasjon som ikke vises i skogportalen.

Skogeieren skal sørge for tilfredsstillende foryngelse innen 3 år etter hogst, og se til at det er sammenheng mellom hogstform og metode for foryngelse, jf §§ 6-8 i forskrift om berekraftig skogbruk. Ved hogst av plantet barskog vil normal foryngelsesmetode være planting med samme treslag som er hogd, eller treslag med tilsvarende produksjon.

Når en skogeier skal selge skog på rot, så bør det være en skriftlig avtale med kjøper som sikrer:

  • Sammenheng mellom hogstform og metode for foryngelse og at det blir tatt nødvendige miljøhensyn, jf berekraftforskiften
  • Innrapportering av virket til virkesdatabasen
  • Avsetning til skogfond
  • Forsvarlig måling av skogsvirke
  • Økonomisk oppgjør til skogeier

Ved hogst av plantefelt av barskog bør hogstmodenhetsalder vurderes. Les mer om dette i informasjonskrivet "Tap ved tidlig hogst" fra Skogkurs.

Ta kontakt med skogansvarlig i kommunen ved behov for nøytral veiledning.

 


Skogeier har meldeplikt på hogst av virke for salg til kommunen

I Troms og i 14 av 19 kommuner i Finnmark er all skog definert som vernskog, jf § 12 i skoglova. All hogst i vernskogen, unntatt hogst av ved til eget bruk, skal meldes til kommunen seinest 3 uker før hogsten settes i gang.

Skjema for melding av hogst finner du her.

 


Rapportere virkesomsetning

Alt virke som omsettes (ut over skogeiers eget husbehov) skal rapporteres til virkesdatabasen. Virkesdatabasen inneholder opplysninger om hogst og trukket skogfond. Det er kjøper som er ansvarlig for å rapportere opplysningene til virkesdatabasen.

Opplysningene som rapportertes til virkesdatabasen er grunnlag for trekk og innbetaling av skogfond.

Rapporteringen gjøres elektronisk via Altinn. Småsalg kan alternativt rapporteres på skjema-LDIR-918. Skjemaet fylles ut og sendes til kommunen der hogsten har vært.

Les mer om dette hos Landbruksdirektoratet

 


Skogfond

Skogfond er midler som skogeier er pliktig til å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Bestemmelsene om skogfond er hjemlet i skoglova. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av ei bærekraftig forvaltning av skogressusene. I praksis betyr det at skogeier setter av en del av omsatt bruttoverdi fra tømmersalget, som skal brukes til foryngelse, avstandsregulering, vegvedlikehold og en rekke andre investeringstiltak i skogen. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Hver skogeiendom har egen fondskonto og skogfondsmidlene tilhører skogeiendommen. Den delen av virkesinntekta som blir avsatt til skogfond, blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene blir tatt ut fra fondet. Det er her skattefordelen oppstår, fordi en del av dette uttaket er skattefritt, når pengane blir brukte til formål med skattefordel. Den skattefrie delen av utbetalt skogfond er 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift).

Avsetningen til skogfond skal være 4 - 40 % av virkets bruttoverdi og trekkes fra virkesoppgjøret. Skogfond skal innbetales av kjøper.

Les mer om skogfond hos Landbruksdirektoratet.

 


Tømmerforordninga

EUs tømmerforordning skal stoppe ulovlig hogst av tømmer og motvirke innførsel og handel med ulovlig hogd tømmer og treprodukter fra slikt tømmer innen EU. For EØS-landene Norge, Island og Lichtenstein er forordningen innlemmet i EØS-avtalen og trådte i kraft 1. mai 2015.

Alle som handler med tømmer-, biobrensel og treprodukter berøres.

Tømmerforordninga har krav om et system som samler og tar vare på informasjon om hogsten i 5 år. Informasjon som skal lagres er volum, sortiment/kvalitet, treslag, navn og adresse på kjøper og selger og ei risikovurdering.

Tømmerforordninga kan oppfylles ved å melde omsatt virke inn til virkesdatabasen og at det gjøres ei aktsomhetsvurdering før hogst. Eksempelskjema for aktsomhetsvurdering finner du her.

Skogeier (1) eller Kjøper (2) har ansvaret for å oppfylle kravene:

  1. Når skogeier hogger og selger virke fra egen skog, er skogeier ansvarlig for å oppfylle kravene i tømmerforordninga.
  2. Når en kjøper hogger og selger virket (rotkjøp), er det kjøper som er ansvarlig for å oppfylle kravene til tømmerforordninga.

Les mer om tømmerforordninga hos Landbruksdirektoratet

 


Skogeiere kan søke kommunen om tilskudd til skogsdrift

Forvaltningen av tilskuddsordningen er overført fra Statsforvalteren til kommunene fra og med 1.1.2020. Kommunene skal utarbeide egne overordna retningslinjer for bruk av tilskuddsmidlene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark tildeles kommmunen en felles tilskuddsramme til skogsvegbygging og driftstilskudd i skogbruket. Grunnlaget for tildelingen er innsendte aktivitetsbudsjetter og overordna retningslinjer.

Søknadsskjema for driftstilskudd finnes du på Landbruksdiretoratets heimeside

 

Historikk:

Statsforvalteren hadde vedtaksmyndighet for ordningen fram til og med 31.12.2019.

Historiske retningslinjer for ordninga for 2019 finner du her.