Reinmerker og merkenemnder | Mearkkat ja mearkalávdegottit

Kvinne i rød anorakk i reingjerde
Foto: Kodak.

I samiske reinbeiteområder skal all rein merkes med snitt i øret med eierens registrerte merke innen 31. oktober samme år som reinen er født. Før et reinmerke tas i bruk, skal det godkjennes av merkenemnda.

Søknad om reinmerke som skal brukes i Troms, Vest-Finnmark og Øst-Finnmark reinbeiteområde skal sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark enten innen 1. januar eller 1. juni.

Sámi boazoguohtunguovlluin galget buot bohccot merkejuvvot eaiggádii registrerejuvvon mearkkain ovdal golggotmánu 31. beaivvi seamma jagi go boazu lea šaddan. Ovdalgo mearka váldojuvvo atnui, galgá mearkalávdegoddi dohkkehit dan.

Go ohcá oažžut mearkka, mii galgá adnojuvvot Romssas, Oarje-Finnmárkkus ja Nuorta-Finnmárkkus, de galgá ohcamuša sáddet Romssa ja Finnmárkku fylkkamánnii juogo ovdal ođđajagemánu 1. beaivvi dahje geassemánu 1. beaivvi.

Øreklips kan brukes i tillegg til det tradisjonelle øremerket. Klips, klave eller hårmerking kan også brukes som midlertidig merke i situasjoner der eiendomsretten endres, eller om det er behov for midlertidig merking inntil reinen merkes med snitt i ørene.

Bealljegilkorat sáhttet adnojuvvot árbevirolaš bealljemearkka lassin. Gilkorat, gitkožat (lávat) dahje guolgamearkkat sáhttet maid adnojuvvot gaskaboddasaš mearkan dakkár dáhpáhusain main eaiggáduššanriekti lotnašuvvá, dahje juos lea dárbu gaskaboddasaččat merket dassážiigo boazu merkejuvvo mearkasániiguin beljiide.


Søknad om reinmerke

For å søke om registrering av nytt reinmerke bruker du Landbruksdirektoratets søknadsskjema. Bruk samme skjema om et reinmerke skal overføres fra én person til en annen. Søknad om reinmerke som skal brukes i Troms, Vest-Finnmark eller Øst-Finnmark reinbeiteområde sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, som er sekretariat for merkenemdene. E-postadresse og postadresser finner du her.

Ohcamuš oažžut mearkka

Go ozat ođđa mearkka registrerejuvvot, de geavahat Eanandoallodirektoráhta ohcanskovi. Geavat seamma skovi juos mearka galgá fievrriduvvot olbmos nubbái. Mearkka ohcamuš, mii galgá geavahuvvot Romssa, Oarje-Finnmárkku dahje Nuorta-Finnmárkku boazoguohtunguovllus, sáddejuvvo Romssa ja Finnmárkku fylkkamánnii, mii lea mearkalávdegottiid čállingoddi. E-poastačujuhusaid ja poastačujuhusaid gávnnat dáppe.


Husk dette når du søker om reinmerke

Søknaden må være fullstendig og inneholde følgende:

  • Navn, personnummer og fullstendig adresse.
  • Underskrift fra søkeren. Hvis søkeren er et umyndig barn, skal begge foreldrene skrive under søknaden. I tilfeller der bare én av foreldrene har foreldreretten, må dette dokumenteres (legg ved vedlegg som bekrefter det).
  • Underskrift fra siidaandelslederen der reinmerket skal brukes. Der ektefeller eller samboere har felles siidaandel, skal begge siidaandelslederne skrive under på vegne av siidaandelen.
  • Informasjon om hvem reindriftsretten er utledet fra. For eksempel navn på foreldre eller besteforeldre som har eller har hatt reindrift som hovednæring.

Siden søknaden inneholder personopplysninger, er det enklest å sende søknaden i posten. Hvis søknaden sendes elektronisk, må dette gjøres på en sikker måte.

Muitte dán go ozat mearkka

Ohcamuš galgá lea dievaslaš ja galgá sisdoallat dáid dieđuid:

  • Nama, persovdnanummira ja dievaslaš čujuhusa.
  • Ohcci vuolláičállaga. Juos ohcci lea vuolleahkásaš mánná, de galgaba goappaš váhnemat vuolláičállit ohcamuša. Dáhpáhusain main dušše nuppi váhnemis lea váhnenriekti, galgá dát duođaštuvvot (bija ohcamuša fárrui mildosa, mii duođašta dan).
  • Dan siidaoasi jođiheaddji vuolláičállaga, gos mearka galgá adnojuvvot. Go beallelaččain dahje ovttasássiin lea oktasaš siidaoassi, galgaba goappaš siidaoassejođiheaddjit vuolláičállit siidaoasi bealis.
  • Dieđuid geas boazodoallovuoigatvuohta lea vuolggahuvvon. Ovdamearkka dihte váhnemiid namat dahje ádjáid ja áhkuid namat, geain lea leamaš boazodoallu váldoealáhussan.

Dasgo ohcamuš sisdoallá persovdnadieđuid, de lea álkimus sáddet ohcamuša poastta bokte. Juos ohcamuš sáddejuvvo elektrovnnalaččat, de ferte dán dahkat dorvvolaš vuogi mielde.


Godkjenning av reinmerke

Før et reinmerke tas i bruk, skal det godkjennes av merkenemnda for det aktuelle reinbeiteområdet. Merket kunngjøres etter at merket er godkjent. Når et reinmerke er godkjent og ferdig kunngjort, vil eieren motta et registreringsbrev som sier at merket er godkjent. Merkenemnda har møte én gang hvert halvår, vanligvis i mai/juni og oktober/november.

Mearkka dohkkeheapmi

Ovdalgo mearka sáhttá váldojuvvot atnui, de galgá guoskevaš boazoguohtunguovllu mearkalávdegoddi dohkkehit mearkka. Mearka gulahuvvo maŋŋilgo mearka lea dohkkehuvvon. Go mearka lea dohkkehuvvon ja válbmašit gulahuvvon, de oažžu eaiggát registrerenreivve, mas celkojuvvo ahte mearka lea dohkkehuvvon. Mearkalávdegottis lea čoahkkin oktii juohke jahkebealis, dábálaččat miessemánus/geassemánus ja golggotmánus/skábmamánus.


Kjøp av levende rein

Ved kjøp av levende reinsdyr sender kjøper inn opplysninger til Statsforvalteren i Troms og Finnmark om hvilket merke den innkjøpte reinen er merket i. Vi sender opplysningene videre til berørte siidaandeler og reinbeitedistrikt.

Ealli bohccuid oastin

Son gii oastá ealli bohccuid, galgá sáddet Romssa ja Finnmárkku fylkkamánnii dieđu gean mearkkas ostojuvvon bohccot leat.


Klage på vedtak i sendes til Statsforvalteren

Reindriftsstyret oppnevner en egen klagenemnd som er klageinstans for merkesaker. Klager skal sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark som vurderer saken, legger den fram for merkenemnda, og eventuelt sender den videre til klagenemnda.

Mearrádusváidalus sáddejuvvo Fylkkamánnii

Boazodoallostivra nammada sierra váidaluslávdegotti, mii lea váidalusinstánsa mearkaáššiin. Váidalusat sáddejuvvojit Romssa ja Finnmárkku fylkkamánnii mii árvvoštallá ášši, bidjá dan ovdan mearkalávdegoddái, ja vejolaččat sádde dan viidáseappot váidaluslávdegoddái.


Merkeregisteret

Merkeregisteret er et register over reinmerker i Norge, som drives av Landbruksdirektoratet. 

Mearkaregisttar

Mearkaregisttar lea Norgga mearkkaid logahallan, man Eanandoallodirektoráhtta doaimmaha. 

Vis mer