Beredskap i reindrifta

Mannskap fra Røde Kors og flere skutere med sleder lastet med nødfôr,
Store mengder fôr må fraktes ut til beiteområdene som rammes av beitekrise. Kautokeino Røde Kors Hjelpekorps bidro med mannskap til frakt i 2020. Foto: Kautokeino Røde Kors Hjelpekorps.

Beredskap i reindrifta omfatter først og fremst reinbeitedistriktene og reineiernes egen beredskap for å håndtere uforutsette hendelser.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide beredskapsplaner, lede kriseberedskapsutvalget for reindrift, samhandle med Mattilsynet og forvalte ulike tilskudd for beredskapstiltak i reindrifta.

Uforutsette hendelser i næringa kan være dårlige beiteforhold, rovviltangrep, sykdom, mm. Reinbeitedistriktene er vanligvis forberedt på vanskelig beiteforhold og rovviltangrep og kan sette i gang en del tiltak.

Tilskuddsordninger

Reindriftsavtalen har en ordning der reinbeitedistriktene kan få tilskudd til kriseberedskap. Søknad om kriseberedskapsmidler sendes samtidig med søknad om distriktstilskudd.
Statsforvalteren behandler også søknader om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap. For denne tilskuddsordningen er det en forutsetning at kriseberedskapsutvalget har erklært at det er beitekrise.

Kriseberedskapsutvalget for reindrift

Det er et eget kriseberedskapsutvalg for reindrift. Utvalget ledes av statsforvalteren og har representanter fra Mattilsynet og næringa. Utvalget skal være en faglig ressurs for forvaltninga og reindriftsnæringa. Utvalget skal gjennomføre beitebefaringer hvis det oppstår beitekrise, vurdere omfanget av en krise og gi veiledning om hvilke tiltak som bør igangsettes. Utvalget skal ha Sjevnlige møter for å følge opp beitesituasjonen og reinens velferd. Ved beitekriser vil det være møter etter behov.

Større ulykker og kriser

Reindriftsavdelingas beredskapsplan beskriver blant annet hvordan ulike krisesituasjoner i reindrifta håndteres fra offentlig hold.

Følgende hendelser i reindrifta kan kreve ekstra innsats og kommunikasjon fra statsforvalteren:

  • Alvorlige sykdommer hos rein
  • Atomulykker
  • Beitekrise
  • Pandemi
  • Andre hendelser som fører til store tap av rein, for eksempel ras, drukning, rein som faller utfor stup, mv.

I situasjoner med alvorlig faregrad (eks. stor snøskredfare, atomulykke) er det aktuelt å sende ut farevarsel til reindriftsutøverne. Statsforvalteren har etablert et varslingssystem for slike tilfeller. Det er lagt til rette for å kunne varsle reindriftsutøvere via SMS og epost.

Mattilsynet har hovedansvar for håndtering av smittsomme dyresykdommer.  Det er naturlig med samarbeid mellom Mattilsynet og reindriftsmyndighetene i slike situasjoner.

Samarbeid med Mattilsynet om dyrevelferd

Mattilsynet har forvaltningsmyndighet etter dyrevelferdsloven. Statsforvalteren samarbeider med Mattilsynet om beitesituasjonen og dyrevelferdsmessige forhold i landbruk og reindrift. Mattilsynet er en viktig samarbeidspartner for Statsforvalteren, både i enkeltsaker og i mer langsiktig og overordna arbeid.

Kontaktpersoner i Troms reinbeiteområde:

Kontaktpersoner i Øst-Finnmark reinbeiteområde:

Kontaktpersoner i Vest-Finnmark reinbeiteområde:

Kontaktinformasjon til beredskapsutvalgene

Beredskapsutvalget i Troms:
Jan Gunnar Brattli (leder) – 77642181
John Mathis Oskal            – 41080192
Reiulf Aleksandersen       – 41469709
Thomas Daniel Deng (Mattilsynet) – 95114092

Beredskapsutvalget i Vest-Finnmark:
Kurt Sara (leder)             – 78484609
Mathis Amund J. Eira       – 97666912
Aslak Mathis Turi             – 41645474
Nils M. Gaup                    – 95208736
Helene Weydahl Guttorm (Mattilsynet) – 92432904

Beredskapsutvalget i Øst-Finnmark:
Morten John Mikkel Utsi (leder)– 78484608
Egil Kalliainen                 – 90100336
John Idar Anti                 – 4175908
Mathis M. Somby            – 92459697
Helene Weydahl Guttorm (Mattilsynet) – 92432904