Atomberedskap i reindrifta

Atomulykker kan påvirke reinbeiteområdene hos oss gjennom luftforurensing. Reindriften i Nordland har erfart dette tidligere ved atomulykken i Tsjernobyl. Det viktigste reindriftsutøverne kan gjøre, er å følge de nasjonale rådene som kommer dersom en ulykke skulle oppstå.

Omfanget av en atomulykke, nærhet, vær og vindretning har betydning for hvor omfattende et radioaktivt nedfall kan være i våre områder.

Statsforvalteren har opprettet et varslingssystem til siidaandeler.

Siidaandelsledere kan få melding på mobiltelefon dersom det er akutt fare for radioaktivt nedfall. Leder av siidaandel må sørge for å sende varslet videre til andre reineiere i siidaandelen og til innleide personer.

Aktuelle anbefalinger under akuttfasen kan være å holde seg innendørs i en periode og dekke til fôr som brukes ved fôring av rein.

Reinen beiter ute hele året. Derfor kan det eventuelt oppstå langsiktige konsekvenser knyttet til reinens opptak av radioaktivitet etter en atomhendelse.

Ved langsiktige konsekvenser kan det være aktuelt med egne tiltak knyttet til fôring av slakterein, tidligslakting, mv. Nærmere veiledning vil da komme fortløpende.

Hva kan du gjøre hvis det oppstår en atomhendelse?

Det er viktig å innhente kvalitetssikret informasjon. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har egne råd som er publisert på deres nettside (DSA).

Kontaktpersoner i Troms reinbeiteområde:

Kontaktpersoner i Vest-Finnmark reinbeiteområde:

Kontaktpersoner i Øst-Finnmark reinbeiteområde: