Sosialhjelp og sosiale tjenester

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån.

Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.


Publisert 12.12.2023

Travle dager for NAV-kontorene

86 % av NAV-kontorene i Troms og Finnmark opplever en økning i antall søknader om økonomisk sosialhjelp. Hovedårsakene er først og fremst høyere bosetting av flyktninger, lave statlige ytelser og dyrtiden. Over halvparten av NAV-kontorene opplever en økning i antall henvendelser på økonomisk råd og veiledning.


Publisert 27.10.2023

Teamsmøte om kvalifikasjonsprogrammet (KVP)

I samarbeid med Av.dir og prosjekt KVP arrangerer Statsforvalteren i Troms og Finnmark teamsmøte for veiledere i Nav, 14.nobember 2023 kl 12.00-15.00

 

 


Publisert 05.09.2023

Utgifter til fertilitetsbehandling

Utgifter til fertilitetsbehandling anses ikke som en del av nødvendig livsopphold etter sosialtjenesteloven § 18. Det betyr at kommunene dermed ikke er pliktig til å gi økonomisk stønad til slik behandling. 


Publisert 09.08.2023

Skolestart


Publisert 11.07.2023

Statens veilende satser for økonomisk sosialhjelp

Statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp økte med 10%. 

 


Publisert 06.07.2023

6 millioner kroner fordelt til utvikling av sosiale tjenester for 2023

I år er litt over 6 millioner fordelt på 11 ulike tiltak i Nav-kontorene i Troms og Finnmark.  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark fikk inn tilsammen 14 søknader. Fem av disse er nye tiltak, mens ni var en videreføring av allerede oppstartede prosjekter.

Av disse ble tre søknader avslått på grunn av manglende tilskuddsmidler.

 


Publisert 12.06.2023

Skoleavslutning og sommerferie

Skoleavsluning og sommerferie - Barn og unge i sårbare familier kan ha behov for ekstra støtte


Publisert 19.12.2022

Ekstra stønad i desember 2022

Stortingets ekstra tilskudd tilsvarer ytterligere kr 1000 ekstra til mottakere av sosialhjelp og kr 1000 ekstra per barn i husholdet.


Publisert 12.09.2022

Tilskudd til å løse sosiale problemer

Kommuner, NAV-kontor og sosiale entreprenører kan nå søke tilskudd til å prøve ut nye løsninger for å løse sosiale problemer.


Publisert 01.09.2022

Liten lovendring - stor betydning for barn

Fra og med 1. september skal kommunene vurdere søknader om økonomisk støtte uten å ta hensyn til barnetrygden. Det kan bety mer penger for familier med vedvarende lav inntekt.