Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 31.10.2022

Etterkunngjøring av vedtak om endret tillatelse for Kambo Marina AS på Kambo i Moss kommune

Statsforvalteren har i vedtak av 25.10.2022 ferdigbehandlet søknad fra Kambo Marina AS, hvor det søkes om endring av tillatelse etter forurensningsloven til å kunne motta og sanere yrkesbåter på sitt anlegg på Kambo i Moss kommune. Klagefristen er 3 uker.


Publisert 17.10.2022

Kunngjøring av tillatelse etter forurensningen til mellomlagring av alunskifer på Grønlikaia i Oslo kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 17.10.2022 ferdigbehandlet søknad fra Veidekke Entreprenør AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av alunskifer på Grønliakaia i Oslo kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 14.10.2022

Etterkunngjøring av vedtak om tillatelse til drift av Grønneflåta avfallsanlegg - Numedal Produksjon AS - Nore og Uvdal kommune

Statsforvalteren har i vedtak av 06.10.2022 ferdigbehandlet søknad fra Numedal Produksjon AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til å drifte Grønneflåta avfallsanlegg i Nore og Uvdal kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 04.07.2022

Etterkunngjøring av midlertidig tillatelse til forlenget drift av avfallsanlegg – Ragn-Sells AS avd. Skårer i Lørenskog kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 29.06.2022 ferdigbehandlet søknad fra Ragn-Sells AS avd. Skårer, hvor det søkes om midlertidig tillatelse til drift av sitt avfallsanlegg i påvente av saksbehandling av søknad om ny tillatelse, i Lørenskog kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 20.06.2022

Brenner du avfall på sankthansbålet?

Mange ønsker å tenne sankthansbål. Husk at det er ulovlig å brenne avfall på bål. Har du planer om å lage sankthansbål, må du sjekke om det er tillatt i din kommune.


Publisert 02.05.2022

Småbåthavnene må ta miljøansvar

Samtidig som båteiere må passe på å håndtere avfall forsvarlig, må også småbåthavnene ta ansvar for at deres havn ikke forurenser fjorden. Småbåthavnene må ha et system som sikre at båteierne får levert avfallet sitt ved havnen.


Publisert 25.11.2021

Ny tillatelse etter forurensningsloven for Indre Østfold Gjenvinning AS – Indre Østfold kommune

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknad av 28.09.2018 fra Indre Østfold Gjenvinning AS om tillatelse til avfallshåndtering i Faugliveien 177, Hærland i Indre Østfold kommune.


Publisert 26.11.2020

Tillatelse til deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser ved Råde massedeponi, i Råde kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra Feste NordØst AS på vegne av Skolt Pukkverk AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til deponering av ikke-forurensede jord- og steinmasser, i Råde kommune. Det gis tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 23.11.2020

Tillatelse til drift av avfallsanlegg – Sundbrei Transport AS, Kleivi Næringspark i Ål kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad fra Sundbrei Transport AS, der det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avfallsanlegg, i Ål kommune. Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 14.07.2020

Varsel om stans av pukkverksdriften hos Østlandsjord AS på Isi i Bærum

Vi har gitt Østlandsjord AS avslag på deres søknad om å drive pukkverk og knuse asfalt og annen avfallshåndtering på Isi Miljøpark. Pukkverksdriften er i strid med reguleringsplanen for området.