Avfall og gjenvinning

Oppdatert 21.02.2023

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


Publisert 26.01.2023

Etterkunngjøring av vedtak om ny tillatelse til Norsk Gjenvinning AS i Haraldrudveien 31-35 – Oslo kommune

Statsforvalteren har i vedtak av 16. januar 2023 ferdigbehandlet søknad fra Norsk Gjenvinning AS avd. Oslo H-31/35. Bedriften har søkt om ny tillatelse til drift av anlegget i Haraldrudveien. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt virksomhet på fastsatte vilkår.


Publisert 16.12.2022

Etterkunngjøring av vedtak om endret tillatelse til Yggeset gjenvinningsstasjon - Asker kommune

Statsforvalteren har i vedtak av 12.12.2022 ferdigbehandlet søknad fra Asker kommune, hvor det søkes om endring av deres tillatelse på Yggeset gjenvinningsstasjon. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak.


Publisert 31.10.2022

Etterkunngjøring av vedtak om endret tillatelse for Kambo Marina AS på Kambo i Moss kommune

Statsforvalteren har i vedtak av 25.10.2022 ferdigbehandlet søknad fra Kambo Marina AS, hvor det søkes om endring av tillatelse etter forurensningsloven til å kunne motta og sanere yrkesbåter på sitt anlegg på Kambo i Moss kommune. Klagefristen er 3 uker.


Publisert 17.10.2022

Kunngjøring av tillatelse etter forurensningen til mellomlagring av alunskifer på Grønlikaia i Oslo kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 17.10.2022 ferdigbehandlet søknad fra Veidekke Entreprenør AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av alunskifer på Grønliakaia i Oslo kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 14.10.2022

Etterkunngjøring av vedtak om tillatelse til drift av Grønneflåta avfallsanlegg - Numedal Produksjon AS - Nore og Uvdal kommune

Statsforvalteren har i vedtak av 06.10.2022 ferdigbehandlet søknad fra Numedal Produksjon AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til å drifte Grønneflåta avfallsanlegg i Nore og Uvdal kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 05.07.2022

Tillatelse etter forurensningsloven til drift av plastgjenvinningsanlegg – Fortum Waste Solutions Norway AS, Holtskogen Næringspark i Indre Østfold kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 01.07.2022 ferdigbehandlet søknad fra Fortum Waste Solutions Norway AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til drift av plastgjenvinningsanlegg, i Indre Østfold kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår som blant annet fremkommer av Miljødirektoratets klagebehandling av saken.


Publisert 04.07.2022

Etterkunngjøring av midlertidig tillatelse til forlenget drift av avfallsanlegg – Ragn-Sells AS avd. Skårer i Lørenskog kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 29.06.2022 ferdigbehandlet søknad fra Ragn-Sells AS avd. Skårer, hvor det søkes om midlertidig tillatelse til drift av sitt avfallsanlegg i påvente av saksbehandling av søknad om ny tillatelse, i Lørenskog kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 02.05.2022

Småbåthavnene må ta miljøansvar

Samtidig som båteiere må passe på å håndtere avfall forsvarlig, må også småbåthavnene ta ansvar for at deres havn ikke forurenser fjorden. Småbåthavnene må ha et system som sikre at båteierne får levert avfallet sitt ved havnen.


Publisert 30.11.2021

Ny tillatelse til Franzefoss Gjenvinning AS etter forurensingsloven – Bærum kommune

Statsforvalteren har i vedtak av 26.11.2021 ferdigbehandlet søknad fra Franzefoss Gjenvinning AS avd. Isi, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til å etablere og drifte et avfallsanlegg på Isi i Bærum kommune. Det gis tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 25.11.2021

Ny tillatelse etter forurensningsloven for Indre Østfold Gjenvinning AS – Indre Østfold kommune

Statsforvalteren har ferdigbehandlet søknad av 28.09.2018 fra Indre Østfold Gjenvinning AS om tillatelse til avfallshåndtering i Faugliveien 177, Hærland i Indre Østfold kommune.