Småbåthavnene må ta miljøansvar

Flere båter ligger fortøyd i en småbåthavn i fint vær.
Flere båter ligger fortøyd i en småbåthavn. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Samtidig som båteiere må passe på å håndtere avfall forsvarlig, må også småbåthavnene ta ansvar for at deres havn ikke forurenser fjorden.

Publisert 22.04.2024

Småbåthavnenes ansvar

Småbåthavnene må ha et system som sikrer at båteierne får levert avfallet sitt ved havnen. Det er havneansvarlig som skal sørge for at avfallet blir mottatt og videre håndtert i henhold til avfallsplanen for havnen.

Farlig avfall

Hovedkilden til forurensningen tilknyttet båter er spyling og vedlikehold av skrog i småbåthavner. Ved båtpussen oppstår ulike typer farlig avfall, både i form av brukte kjemikalier som for eksempel spillolje og frostvæske, og i form av rester fra selve pussingen, som medfører blant annet slipestøv, malingrester og bunnstoffrester.

Kildesortering

Båthavnene er forpliktet til å ha praktiske innretninger som gjør at brukeren kan levere farlig avfall som oppstår.

  • Spillolje, motoroljer og smøreoljer (bør holdes atskilt fra olje med vann, så blir det billigere å levere på grunn av refusjonsordning)
  • Oljeforurenset masse og vann med olje-/dieselrester
  • Oljefilter, bensinfilter og dieselfilter
  • Blandet drivstoff
  • Blybatterier
  • Andre batterier
  • Malingsrester, løsemidler, fugemasser, avskrapt bunnstoff, filler og koster med maling/bunnstoff
  • Spraybokser
  • Elektrisk- og elektronisk utstyr

Båtvrak og kasserte båter

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler og være laget av komponenter som kan skade miljøet. Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer din kasserte fritidsbåt til et lovlig avfallsmottak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant. Båten kan leveres til avfallsmottak hele året og utbetaling av vrakpant krever søknad. Ordningen gjelder fritidsbåter med skroglengde inntil 15 meter (49,21 fot).