Avfall og gjenvinning

Oppdatert 22.01.2024

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvaltaren kan gi løyve

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvaltaren gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Statsforvaltaren skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Statsforvaltaren kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir


Publisert 14.12.2023

Etterkunngjøring av endring av tillatelse etter forurensningsloven til drift av jordvaskeanlegg for Nes Miljøpark AS på gbnr. 93/1 i Nes kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 08.12.2023 ferdigbehandlet søknad fra Nes Miljøpark AS, hvor det søkes om endring av tillatelse etter forurensningsloven for jordvaskeanlegget på Nes Miljøpark i Nes kommune. Statsforvalteren endrer tillatelsen på fastsatte vilkår. Klagefristen er 3 uker.


Publisert 19.09.2023

Kunngjøring av tillatelse etter forurensningsloven til Østlandsjord AS i Bærum kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 18.09.2023 ferdigbehandlet søknad fra Østlandjord AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til drift av avfallsanlegg for næringsavfall i Bærum kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.


Publisert 08.09.2023

Kontroll av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

I høst gjennomfører Statsforvalteren tilsyn med behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, for å sjekke om de følger miljøregelverket.


Publisert 31.08.2023

Informasjon om håndtering av avfall etter ekstremvær

Ekstremværet «Hans» traff Sør-Norge 7.–9. august, der store og intense nedbørsmengder førte til flom, jordskred og oversvømmelser. Særlig Innlandet og Viken ble hardt rammet. I tillegg har uværet sist helg ført til oversvømmelser blant annet i Oslo og Trøndelag.

Her vil du finne mer informasjon om hvordan avfallet etter ekstremvær skal håndteres.


Publisert 14.08.2023

Nasjonal tilsynsaksjon med avfallsdeponier

I en nasjonal tilsynsaksjon i august og september 2023 vil vi kontrollere om avfallsdeponier i Oslo og Viken overholder krav.


Publisert 29.03.2023

Skjerpede krav til EE-forhandlere og kommunene skal hindre at EE-avfall kommer på avveier

Nye og strengere krav skal hindre at EE-avfall hentes ulovlig av uvedkommende – og bidra til å hindre ulovlig eksport ut av Norge. De nye reglene vil samtidig bidra til sirkulær økonomi.


Publisert 26.01.2023

Etterkunngjøring av vedtak om ny tillatelse til Norsk Gjenvinning AS i Haraldrudveien 31-35 – Oslo kommune

Statsforvalteren har i vedtak av 16. januar 2023 ferdigbehandlet søknad fra Norsk Gjenvinning AS avd. Oslo H-31/35. Bedriften har søkt om ny tillatelse til drift av anlegget i Haraldrudveien. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt virksomhet på fastsatte vilkår.


Publisert 16.12.2022

Etterkunngjøring av vedtak om endret tillatelse til Yggeset gjenvinningsstasjon - Asker kommune

Statsforvalteren har i vedtak av 12.12.2022 ferdigbehandlet søknad fra Asker kommune, hvor det søkes om endring av deres tillatelse på Yggeset gjenvinningsstasjon. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak.


Publisert 31.10.2022

Etterkunngjøring av vedtak om endret tillatelse for Kambo Marina AS på Kambo i Moss kommune

Statsforvalteren har i vedtak av 25.10.2022 ferdigbehandlet søknad fra Kambo Marina AS, hvor det søkes om endring av tillatelse etter forurensningsloven til å kunne motta og sanere yrkesbåter på sitt anlegg på Kambo i Moss kommune. Klagefristen er 3 uker.


Publisert 17.10.2022

Kunngjøring av tillatelse etter forurensningen til mellomlagring av alunskifer på Grønlikaia i Oslo kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har i vedtak av 17.10.2022 ferdigbehandlet søknad fra Veidekke Entreprenør AS, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til mellomlagring av alunskifer på Grønliakaia i Oslo kommune. Statsforvalteren gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.