Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


29.09.2023

Varsel om oppstart av verneplan for 6 skogområder

Vi starter nå opp med verneplan for 6 skogområder i Viken. Alle som ønsker kan komme med innspill innen 26. oktober 2023.

Se mere informasjon i vår nyhettsak om verneforslagene som du finner ved å trykke her.

Merknader til verneforslagene kan sendes oss skriftlig innen 26. oktober 2023 på e-post 

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

Husk å merke innspillet med saksnummer 2023/33560 og navn på området innspillet gjelder.


28.09.2023

Ny høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse- Elvika og Bårud avløpsanlegg – Modum kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 15.12.2022 mottatt søknad fra Modum kommune til utslipp av kommunalt avløpsvann fra Elvika og Bårud avløpsanlegg med tilhørende tettbebyggelse. Søknaden har vært på høring i januar/februar 2023, men det er fremkommet nye opplysninger som gjør det nødvendig å legge ut søknaden på ny høring.


20.09.2023

Utvidelse av perioden med ferdselsforbud i sjøfuglreservater og nasjonalparksoner for sjøfugl

Statsforvalteren ber om synspunkter på utvidelse av perioden med ferdselsforbud i sjøfuglreservater og nasjonalparksoner for sjøfugl i Oslo og Viken samt samordning av ferdselsforbudet med de andre fylkene langs Skagerrak og Oslofjorden. Frist for høringsuttalelser er 1. november 2023.


19.09.2023

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Numedal produksjon AS – Numedal miljøstasjon – Veggli, Rollag kommune

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 24.04.2023 mottatt søknad fra Numedal produksjon AS om tillatelse til drift av Numedal miljøstasjon ved Bakkevegen 7 i Veggli (gbnr. 11/20) i Rollag kommune.


19.09.2023

Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til videre drift av snøsmelteanlegget SS Terje på Grønlia

Statsforvalteren i Oslo og Viken har den 29.06.2023 mottatt søknad fra Norconsult på vegne av NCC Construction AS om tillatelse til videre drift av snøsmelteanlegget SS Terje ved Grønlia i Oslo kommune.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen