Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Statsforvaltaren skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


24.06.2021

Rauerfjorden og Teineholmen i Fredrikstad er vernet

Regjeringa opprettet to nye verneområder i Fredrikstad kommune i Viken fylke onsdag 23. juni. Rauerfjorden marine verneområde og Teineholmen naturreservat utgjør et sammenhengende område med viktige naturverdier.


22.06.2021

Høring av søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø i Råde kommune

Arne Rød & Co AS har på vegne av Persen Brygga søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i sjø ved Akerskogen og dumping av muddermasser ved Midtre Sletter i Råde kommune. 


22.06.2021

Tillatelse til utslipp i forbindelse med bygging av E18 Lysaker til Ramstadsletta – Hovedentreprise

Statens vegvesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase i forbindelse med hovedarbeidene med bygging av ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta.


17.06.2021

Indre Oslofjord kjerneområde for «ny» utvalgt naturtype

Åpen grunnlendt kalkmark er mer truet enn antatt, og trenger beskyttelse.


16.06.2021

Indre Oslofjord – «hot-spot» for truede lavarter knyttet til kalkberg

Kystsonen i Indre Oslofjord er et av de største pressområdene i landet, og blant de mest brukte arealene i friluftslivssammenheng. Til tross for dette, er sonen tyngdepunkt for flere truede lavarter.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen