Fylkesberedskapsrådet

Foto av mennesker som var med på møte i fylkesberedskapsrådet

Statsforvalterens samfunnssikkerhetsinstruks slår fast at det i hvert fylke skal være et beredskapsråd som skal drøfte beredskapsspørsmål og være et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeidet på de forskjellige områdene. 

Hva er Fylkesberedskapsrådet?

Statsforvalteren skal oppnevne et fylkesberedskapsråd som ledes av statsforvalteren. Hele rådet skal innkalles minst én gang i året. Statsforvalteren avgjør for øvrig hvor ofte rådet skal møtes.

Hvem sitter i fylkesberedskapsrådet?

Fylkesberedskapsrådet skal bestå av representanter for regionale aktører med ansvar for kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, ledere fra politiet og øvrige nødetater, Forsvaret, Sivilforsvaret, frivillige organisasjoner, fylkeskommunen og statlige etater med vesentlige beredskapsoppgaver i fylket. Statsforvalteren kan invitere andre aktører. Sammensetningen av rådet kan variere i forhold til krisens art.

Hva er fylkesberedskapsrådets rolle?

Fylkesberedskapsrådets roller er å:

 • døfte relevante samfunnssikkerhets- og beredskapsspørsmål og være en arena for oversikt og gjensidige orienteringer
 • bidra til et felles risiko- og sårbarhetsbilde og en felles plattform for planlegging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i fylket.
 • være forberedt på å bistå i Statsforvalteren sin samordning av krisehåndtering

Publisert 29.09.2023

Advarte mot svinepest på beredskapsmøte

Det er viktig å være forberedt og å hindre at mennesker tar med smitte fra Sverige. Dette var budskapet fra Mattilsynet på beredskapsmøtet hos Statsforvalteren torsdag.


Publisert 17.01.2023

Trygghet i forberedelser

- Vi må være forberedt på å kunne håndtere det som måtte komme av hendelser enten de er korte eller langvarige. Dette var fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund sitt budskap da ca 30 beredskapsaktører møttes i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet fredag 13. januar.


Kontaktpersoner

Fylkesberedskapsrådet i Innlandet

Per 24.10.2022

 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Forsvaret ved HV-05
 • Oppland sivilforsvarsdistrikt
 • Hedmark sivilforsvarsdistrikt
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Innlandet politidistrikt
 • Innlandet fylkeskommune
 • 110-sentralen
 • Statens vegvesen
 • Bane Nor
 • NVE
 • NAV
 • Telenor
 • Kraftforsyningens distriktssjef
 • Mattilsynet
 • NRK Innlandet
 • Den norske kirke ved Hamar bispedømme
 • Røde kors
 • Norsk folkehjelp
 • KS Innlandet
 • NHO Innlandet
 • Tolletaten Innlandet
 • UDI