Trygghet i forberedelser

Bilde fra møte i Fylkesberedskapsrådet
Medlemmene i Fylkesberedskapsrådet Foto: Lisbeth B. Huse / Statsforvalteren i Innlandet.

- Vi må være forberedt på å kunne håndtere det som måtte komme av hendelser enten de er korte eller langvarige. Dette var fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund sitt budskap da ca 30 beredskapsaktører møttes i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet fredag 13. januar.

Publisert 17.01.2023

Assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen ønsket velkommen. -Det er urolige tider og vi er i en situasjon der verden er ganske annerledes enn den var for bare noen få år siden. Det rustes ikke ned, men rustes opp. Er i en utvikling vi ikke har vært vant til. Vi må evne å stå sammen om de hovedlinjene som er lagt opp. Det skjer ikke så mye dramatisk her i landet nå, men det kan komme til å skje og vi må være mentalt forberedt på mer krevende situasjoner enn det vi står ovenfor i dag. Viktig å fortelle at vi jobber for å være mentalt forberedt.

Vi må kunne håndtere potensialer og rigge for langvarighet

Vi håndterer ingen akutte kriser akkurat nå. Utfordringen nå er at det er mange potensialer. Hver for seg og i alle fall sammen kan disse bli verre enn vi hadde under pandemien, sa Asbjørn Lund.  Det er usikkerhet om hva som skjer i Ukraina, både med atomhendeler, hybride hendelser og flyktninger. Den sikkerhetspolitiske usikkerheten, klimaendringer og vår avhengighet av strøm og elektronisk kommunikasjon gjør at vi må rigge oss for en langvarig beredskapssituasjon som vil kreve mer av oss, og at vi i større grad er forberedt på å håndtere oppdukkende hendelser. En krise kommer sjelden alene, og det blir fort en belastning for de som skal jobbe med krisehåndtering.

Øvelse – øvelse – øvelse

Det er viktig å øve. Kriseledelsen hos SFIN har også øvd. Senario var at alle kommunikasjonskanaler og media var ned i Innlandet og det var ikke mulig å få kontakt med sentrale myndigheter i Oslo. Dette var en såkalt skrivebordsøvelse der kriseledelsen diskuterte seg igjennom dette senarioet. Dette er en øvingsform som er forholdsvis enkel å få til og som koster lite.

Det er planlagt to fullskalaøvelser i Innlandet dette året Dette er øvelser der øvingsutvalget i Innlandet har regien. Øvingsutvalget ledes av Innlandet politidistrikt. I tillegg til dette planlegger Statsforvalteren 4 kommuneøvelser.

Viktig å investere i sikkerhet

Norsk sikkerhetsmyndighet var invitert til møtet og orienterte blant annet om sin hovedoppgave som er forebyggende sikkerhetsarbeid, altså identifisere verdier og finne ut hvordan vi skal sikre dem. Det er utfordrende å planlegge sikkerhet i den komplekse verden vi lever i. Eier av forsvarlig sikkerhet er virksomhetens leder. Når vi gjør sikkerhetsgraderte anskaffelser, må vi være årvåkne på vegne av egen virksomhet. Viktig å sjekke tilbydere før en gir de alt for mye informasjon.

Ass. statsforvalter Sigurd Tremoen og Christopher Mccabe fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Ass. statsforvalter Sigurd Tremoen i samtale med Christopher Mccabe fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Foto: Lisbeth B. Huse / Statsforvalteren i Innlandet.

Samarbeid i totalforsvaret

Regionalt totalforsvarsforum består av Heimevernet, Politiet, Sivilforsvaret og Statsforvalteren. Dette fora har møter hver 14. dag, eller ved behov for å få felles situasjonsforståelse.

Heimevernet har dialog med de sivile aktørene i Innlandet. Heimevernet i Innlandet består av over 3000 kvinner og menn som befinner seg rundt om i hele fylket.  95 % av alle i HV-05 har andre jobber privat.

Nytt system for å varsle befolkningen

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene har det siste halve året jobbet frem et Nødvarsel på mobiltelefon.  Sivilforsvaret har ansvar for å bruke dette i krig og politiet kan bruke dette ved andre hendelser. Du kan lese mer om den nye ordningen på DSB sine sider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Fylkesberedskapsrådet i Innlandet

Per 24.10.2022

 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Forsvaret ved HV-05
 • Oppland sivilforsvarsdistrikt
 • Hedmark sivilforsvarsdistrikt
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Innlandet politidistrikt
 • Innlandet fylkeskommune
 • 110-sentralen
 • Statens vegvesen
 • Bane Nor
 • NVE
 • Telenor
 • Kraftforsyningens distriktssjef
 • Mattilsynet
 • NRK Innlandet
 • Den norske kirke ved Hamar bispedømme
 • Røde kors
 • Norsk folkehjelp
 • KS Innlandet
 • NHO Innlandet
 • Tolletaten Innlandet
 • UDI