Advarte mot svinepest på beredskapsmøte

Det er viktig å være forberedt og å hindre at mennesker tar med smitte fra Sverige. Dette var budskapet fra Mattilsynet på beredskapsmøtet hos Statsforvalteren torsdag.

Publisert 29.09.2023

Svinepest og fugleinfluensa er dyresjukdommer som Mattilsynet nå følger nøye med på. Selv om sjukdommene ikke går på folk, vil smitte få store følger i et fylke som Innlandet, med store besetninger av svin og kylling.

Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at gris spiser kjøtt fra infiserte dyr. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt. Smitte kan også spres med klær, fottøy og gjenstander, f.eks. jaktutstyr, skriver Mattilsynet på sine sider.

Ikke dra smitten til Norge 

I enkelte områder i utlandet har millioner av svin måtte avlives som følge av svinepest, sa Harald Øverby fra Mattilsynet. I Sverige er det nå påvist smitte i ett konsentrert område, med 41 smittede villsvin. Området ligger ca 20 mil fra Norge. Denne situasjonen følges tett, og Mattilsynet er opptatt av å hindre at smitten blir med over grensen med bil fra Sverige, for eksempel i grovfor og i kjøtt.

Blir det spørsmål om fore rådyr eller elg, må det være norskprodusert fôr. Importfôr fra andre land skal ikke legges ut til vilt. Mattilsynet pekte på at det å håndtere et utbudd i én besetning kan håndteres., men at et utbrudd på villsvin i skogen er vanskelig å håndtere. Det krever heftige tiltak, og i Sverige er det full stans – folk får ikke drive skogsdrift, plukke sopp og bær eller jakte, altså ingen aktivitet utover det som gjøres for å bekjempe sjukdommen. Dette gjør de for å hindre at grisen skremmes ut av det området den befinner seg i, og derfor er det også snakk om å gjerde inn området.

- Det viktigste vi gjør nå, er å være forberedt og hindre menneskeoverført smitte. Folk som er på jakt andre steder, folk som har utenlandsk arbeidskraft, folk som er på reise – alle må være bevisst på smitteforebyggende tiltak, og ikke ta med seg smitte i kofferten, sa Øverby.

Fugleinfluensa

Det er ingen påvisning av fugleinfluensasmitte i kommersielle fuglehold i fylket, og så langt er det bekreftet smitte hos bare en enkelt fugl for noen uker siden. Men kommunene må være obs dersom det dukker opp smitte i kommersielle besetninger.

Kartlegger plasser til å innkvartere flyktninger  

Statsforvalteren i Innlandet har kartlagt hvor det kan innkvarteres flyktninger dersom det skulle komme mange fremover. 40 av 46 kommuner har meldt inn mulige plasser, og så har flere myndigheter vurdert om de er egnet. Det er nå drøyt 3000 plasser som anses som egnet for midlertidig innkvartering. Til midlertidig bosetting er det nærmere 1000 plasser som vurderes som egnet. Så langt i år er det ca 25.000 som har søkt om asyl i Norge. Så langt denne høsten kommer det rundt 200 nye flyktninger til Norge hver dag.

Erstatning og gjenoppbygging av skadene etter «Hans»

I alle beredskapsmøtene som Statsforvalteren i Innlandet har med kommunene og Fylkesberedskapsrådet denne høsten, er penger og ansvar for å reparere skadene etter Hans et tema. Hanne Klægstad fra Landbruksdepartementet orienterte og tok imot innspill fra kommunene om hva de trenger. Paul Christen Røhr fra NVE deltok også, for å fortelle om hva NVE kan bidra med. Kommunene hadde innspill om at ordningene ikke alltid treffer, fordi en sak kan falle mellom to stoler eller at midlene ikke dekker behovet. Flere pekte på at det totalt sett er god samfunnsøkonomi å se helhetlig på hva som trengs for å sikre verdier til neste flom kommer.

Skjønnsmiddelordningen, som kommunene kan søke om midler fra, er utvidet til også å gjelde opprydding av søppel langs vassdrag. Landbruksdepartementet vurderer også om det er behov for en egen ordning for opprydding av søppel på privat grunn. Det vil komme et kort kartleggingskrav fra Statsforvalteren med kort frist for å få en grov oversikt over behovet.