Miljøvernavdelingas rapportserie - Hedmark

Miljøvernavdelinga i Hedmark ga ut en egen rapportserie med miljøfaglige tema i perioden 1986-2014. Dette er en oversikt over samtlige rapporter. I perioden 2015-2018 utga Fylkesmannen i Hedmark en ny serie med rapporter. Denne er fra 2019 videreført i rapportserien til Fylkesmannen i Innlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.12.2018

De fleste rapporter etter 1996 kan lastes ned her. De eldste rapportene i serien er utgått og kan verken bestilles eller lastes ned.

Nr/år

Forfatter(e) og navn på rapporten

 2014

 
6/14 Fylkesmannen i Hedmark: Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Hedmark
5/14 Bekken, Jon: Våtmarksfugler i Åkersvika naturreservat. Resultater av tellinger 1974-2013
4/14  Fylkesmannen i Hedmark: Forvaltningsplan for Kløvstadhøgda naturreservat
3/14 Fylkesmannen i Hedmark: Forvaltningsplan for Buttekvern naturreservat
2/14 Fylkesmannen i Hedmark: Forvaltningsplan for Bjørgedalen naturreservat
1/14 Fylkesmannen i Hedmark: Forvaltningsplan for Rotlia naturreservat

2013

 
2/13 Bekken, Jon: Fugler i 20 våtmarksreservater i Hedmark 2000-2012
1/13 Hansen, Kjetil: Vierspurvprosjektet – status 2013

2012

 
1/12 Bekken, Jon: Sommereik Quercus robur i Hedmark 

2011

 
2/11 Hansen, Kjetil: Vierspurvprosjektet – status 2011 
1/11 Qvenild, Tore, Jon Museth og Sigurd Rognerud: Spredning av ørekyte til Storinnsjøen, Tynset kommune. Status, konsekvenser og oppfølgende undersøkelser.

2009

 
2/09  Strand, Leif Åge: Amfibieregistreringer i Hedmark 1990-2008  
1/09  Galten, Leif: Kulturlandskap i Engerdal - botaniske registreringer  

2008

 
3/08 Styringsgruppa for Prosjekt strandsone Mjøsa 2008: Det gode liv ved Mjøsa. Med retningslinjer for planlegging i strandsona 
2/08  Qvenild, Tore: Fisken i Glommavassdraget 
1/08  Qvenild, Tore: Glommaprosjektet - Årsmelding 2007 

2007 

 
2/07  Isaksen, Kjell: Kartlegging av flaggermus i Hedmark 
1/07  Qvenild, Tore: Glommaprosjektet - Årsmelding 2006 

2006

 
1/06  Qvenild, Tore: Glommaprosjektet - Årsmelding 2005 

2005

 
3/05 Often, Anders og Julie Finsrud Lande: Fukt- og vannplanter i Eidskog.
2/05 Fylkesmannen i Hedmark: Forslag til vern av skog på Statskog SFs grunn i Hedmark.
1/05 Qvenild, Tore: Glommaprosjektet - Årsmelding 2004.

2004 

 
2/04 Kjøsnes, Arne Jørgen, Jon Museth, Ole Nashoug og Tore Qvenild: Studier av vandringsmønster hos harr og ørret i Femund-/Trysilvassdraget 1999-2003.
1/04 Qvenild, Tore: Glommaprosjektet - Årsmelding 2003.

2003 

 
2/03 Haagenrud, Hans og Tom Hjemsæteren: Elgen i Hedmark 2003.
1/03 Qvenild, Tore: Glommaprosjektet - Årsmelding 2002.

2002

 
2/02 Eggen, Sissel: Prosjekt Grønn Stat - sluttrapport fra fylkesmannen i Hedmark.
1/02 Qvenild, Tore: Glommaprosjektet - Årsmelding 2001.

2001

 
11/01 Odden, Jon, Håkon Solvang, Erling Maartmann, Petter Wabakken, John Linnell, Reidar Andersen, Hans Haagenrud, Odd Lundquist og Hans Ole Solberg: Registrering av ulv og gaupe i Hedmark, 2001. Rapport fra registrering 13. januar 2001 
10/01  Qvenild, Tore og Jon Museth: Utsetting av ørret i Negårdsjøen 1996-1999: tilvekst, diett og merketap.
9/01 Bekken, Jon: Virveldyr i Sølenområdet, Rendalen kommune.
8/01 Bekken, Jon: Fugler og pattedyr i 18 våtmarksreservater i Hedmark.
7/01 Qvenild, Tore: Merkingsforsøk i fisketrappa i Høyegga i Glommavassdraget 1985-2000.
6/01 Museth, Jon, John Haakon Stensli og Tore Qvenild: Heving av minstemål for harr og ørret i Glåma gjennom Os, Tolga, Tynset og Alvdal – effekter på fisket i perioden 1995-99.
5/01 Eggen, Sissel: Avfallsordningen i Statens Hus Hedmark. Brukerundersøkelse juni 2000.
4/01 Bekken, Jon: Virveldyr i Fulufjellet i Trysil kommune.
3/01 Solstad, Heidi og Reidar Elven: Botanisk undersøkelse av Østre Ljørdalen.
2/01 Taugbøl, Trond: Forvaltningsplan for kreps i Hedmark.
1/01 Qvenild, Tore: Glommaprosjektet - Årsmelding 2000.

2000 

 
4/00  Holten, Jarle: Edelløvskog i Oppland og Hedmark.
3/00  Østlie, Steinar: Kommunal avløps- og slambehandling - årsrapport 1999.
2/00  Qvenild, Tore og Ole Nashoug: Fiskeundersøkelser i Forelsjøen.
1/00  Odden, Jon, Håkon Solvang, Erling Maartmann, Petter Wabakken, John Linnell, Reidar Andersen, Hans Haagenrud, Odd Lundquist og Hans Ole Solberg: Registrering av gaupe og ulv i Hedmark 1999. Rapport fra registrering 9. januar 1999.

1999

 
7/99  Qvenild, Tore: Glommaprosjektet – Årsmelding 1999.
6/99  Vold, Karoline Finstad: Overvåking av små og mellomstore landbrukspåvirkede vassdrag i Hedmark 1999.
5/99  Østlie, Steinar: Kommunal avløps- og slambehandling. Sammenstilling av nøkkeltall, utslipps- og driftsdata. Årsrapport 1998.
4/99  Fremstad, Eli: Elvekanter ved Trysilelva og Ljøra, Hedmark.
3/99  Wien, Stein Inge: Ferskvannsfaunaen i Hedmark: Forekomst av døgnfluer, steinfluer, vanlig marflo, asellus og rødlista vårfluer i Hedmark.
2/99  Rørslett, Bjørn: Gjesåssjøen – vannvegetasjon og tilgroing.  
1/99 Mjelde, Marit og Stein W. Johansen: Vannvegetasjonen i små innsjøer, evjer og kroksjøer ved Glåma i Solør, Hedmark

1998

 
17/98 Haugan, Reidar og Anders Often: Status for truete arter i Hedmark. Karplanter.
16/98 Strøm, Hallvard, Erik Edvardsen og Magne Myklebust: Status for truete arter i Hedmark. Virveldyr. 
15/98 Wien, Stein Inge: Registrering av bunndyrfaunaen i femten vann i søndre og midtre deler av Hedmark fylke.
14/98 Johansen, Tom og Susanne Jaggi: Femundsmarka - Naturfaglig og historisk bakgrunnsmateriale
13/98 Olsen, Stein Runar: Bevaring av barskogens artsmangfold i Innlands-Norge – en litteraturstudie. 

12/98

Schrøder, Jan (red.): Miljøtilstanden i Hedmark 1998.
11/98 Bekken, Jon: Fugler og pattedyr i ni barskogreservater i Hedmark
10/98 Qvenild, Tore og Ole Nashoug: Driftsplan for Femund-/Trysilvassdraget. Del II: Handlingsprogram 1998 – 2003. 
9/98 Qvenild, Tore og Ole Nashoug: Driftsplan for Femund-/Trysilvassdraget. Del I: Fiskeressursene – status.
8/98 Østlie, Steinar: Kommunal avløps- og slambehandling. Sammenstilling av nøkkeltall, utslipps- og driftsdata. Årsrapport 1997. 
7/98 Fremstad, Eli: Flommark langs Glåma i Hedmark. En botanisk inventering.
6/98 Often, A., Haugan, R., Røren, V. og Pedersen, O: Karplantefloraen i Hedmark. Sjekkliste: Plantegeografiske elementer og foreløpige utbredelseskart for 488 taksa.
5/98 Alme, Kristine Schneede, Erling Maartmann og Hans Christian Gjerlaug: Forvaltning av fredet rovvilt i Hedmark i 1997. Bestandregistrering, forebyggende tiltak, skadedokumentasjon og erstatninger.
4/98 Qvenild, Tore: Plan for fiskeutsettinger i Glommavassdraget, Hedmark fylke.
3/98 Museth, Jon og Tore Qvenild: Fiskeribiologiske undersøkelser i Søndre Ørsjøen, Rendalen kommune - effekter av kalking
2/98 Elven, R. og Eli Fremstad: Botaniske verdier i Dovrefjellområdet, Hedmark
1/98 Bekken, Jon: Virveldyr i planleggingsområde Rondane (Oppland og Hedmark). 

1997

 
15/97 Vold, Karoline Finstad: Overvåking av små og mellomstore landbrukspåvirkede vassdrag i Hedmark 1997.
14/97 Berthling, Ivar: Kvartærgeologiske og geomorfologiske interesser innenfor planleggingsområdet for utvidelse av Rondane nasjonalpark. 
13/97 Sollid, Johan Ludvig og Sørbel, Leif: Geomorfologien på Dovrefjell.
12/97 Bekken, Jon: Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark.
11/97 Haugan, Reidar: Botanisk kartlegging av Furuberget naturreservat i Hamar kommune - med forslag til skjøtsel.
10/97 Often, Anders: Botanisk undersøkelse av sørberg i Østerdalene, Hedmark
9/97 Often, Anders: Botanisk undersøkelse av 8 kulturlandskap i Hedmark
8/97 Wabakken, Petter og Erling Maartmann: Bestandsstatus for ulv i Sørøst-Norge og Skandinavia i 1996.
7/97 Wabakken, Petter, Erling Maartmann, Jørn Berg og Hans Chr. Gjerlaug: Forvaltning av fredet rovvilt i Hedmark i 1996. Bestandsregistrering, forebyggende tiltak, skadedokumentasjon og erstatninger. 
6/97 Østlie, Steinar: Kommunal avløps- og slambehandling. Sammenstilling av nøkkeltall, utslipps- og driftsdata. Årsrapport 1996. 
5/97 Museth, Jon: Fiskeribiologiske undersøkelser i Rysjøen, Trysil kommune - effekter av kalking.  
4/97 Østlie, Steinar: Hydraulisk funksjon ved kommunale avløpsnett i Hedmark. 
3/97 Bekken, Jon: Fuglefaunaen i Gjesåssjøen i Åsnes kommune
2/97 Vold, Karoline Finstad: Oversikt over teknisk miljøtilstand på husdyrbruk i Hedmark og rapport fra silokontrollen 1996. 
1/97 Vold, Karoline Finstad: Overvåking av små og mellomstore landbrukspåvirkede vassdrag i Hedmark.

1996

 
10/96 Gjerlaugsen, Anne & Schrøder, Jan (red.).: Miljøtilstanden i Hedmark.
9/96 Qvenild, Tore: Kalkingsplan for Hedmark, 1995-1999.
8/96 Museth, Jon: Prøvefiske i 12 kalkede lokaliteter i Engerdal og Os kommuner.
7/96 Ikke utgitt.
6/96 Systad, Rolv Anders: Fylkesslamplan for Hedmark.
5/96 Wabakken, Petter, Erling Maartmann, Jørn Berg og Hans Chr. Gjerlaug: Forvaltning av fredet rovvilt i Hedmark i 1995. Bestandsregistrering, forebyggende tiltak, skadedokumentasjon og erstatninger.
4/96 Qvenild, Tore: Fiskeribiologiske undersøkelser i Fjellsjøen, Os kommune.
3/96 Museth, Jon og Tore Qvenild: Fiskeribiologiske undersøkelser i Stor Gjersjøen, Tolga kommune.
2/96 Østlie, Steinar: Kommunal avløps- og slambehandling. Sammenstilling av nøkkeltall, utslipps- og driftsdata. Årsrapport for 1995.
1/96 Museth, Jon og Tore Qvenild: Flommen - miljøkonsekvenser.

1995

 
8/95 Ryen, Inger Anne: Brukerinteresser i planområdet Forelhogna.
7/95 Østeraas, Tore: Masseforekomster til vedlikehold av seterveier i planområdet Forelhogna.
6/95 Østlie, Steinar: Kommunal avløps- og slambehandling. Sammenstilling av nøkkeltall, utslipps- og driftsdata. Årsrapport for 1994.
5/95 Bekken, Jon: Fugler og pattedyr i planområde Forelhogna. Tynset, Tolga og Os kommuner, Hedmark.
4/95 Haugan, Reidar: Flora og vegetasjon i Forelhogna-området (Os, Tolga, Tynset).
3/95 Wabakken, Petter, Maartmann, Erling, Berg, Jørn og Gjerlaug, Hans Chr.: Forvaltning av fredet rovvilt i Hedmark i 1994. Bestandsregistrering, forebyggende tiltak, skadedokumentasjon og erstatninger.
2/95 Schrøder, Jan (red.): Miljørapport 1995.
1/95 Helleberg, Ivar (red.): Virksomhetsplan for 1995-96.

1994

 
10/94 Helleberg, Ivar (red.): Årsrapport 1994.
9/94 Systad, Rolv Anders: Tømmesteder for toalettvafall fra camping-/ bobil, båt og buss - med hovedvekt på kjøretøy med fastmonterte tanker.
8/94 Østlie, Steinar: Kommunal avløps- og slambehandling. Sammenstilling av nøkkeltall, utslipps- og driftsdata 1993.
7/94 Wabakken, Petter, Erling Maartmann, Jørn Berg og Hans Chr. Gjerlaug: Forvaltning av fredet rovvilt i Hedmark i 1993. Bestandsregistrering, forebyggende tiltak, skadedokumentasjon og erstatninger.
6/94 Rønneberg, Solveig, Jørn Berg og Inger Anne Ryen: Handlingsplan for friluftsliv for Hedmark 1994-99.
5/94 Wabakken, Petter, Anders Bjärvall, Mats Ericson og Erling Maartmann: Bestandsstatus for ulv i Skandinavia oktober - desember 1993.
4/94 Miljøvernavdelingen: Virksomhetsplan 1994-95.
3/94 Miljøvernavdelingen: Årsrapport 1993.
2/94 Løseth, May Irene Arnevik: Registrering av utvalgte kulturlandskap i Hedmark.
1/94 Schrøder, Jan (red.): Miljørapport 1994.

1993

 
11/93 Wold, Oddmund: Åkersvika naturreservat - Vegetasjon og flora. Vegetasjonsøkologisk grunnlag for skjøtselsplan.
10/93 Haugan, Reidar: Fuktvegetasjon i lavereliggende deler av Ringsaker kommune.
9/93 Haugan, Reidar: Statusrapport for kjempesoleie, knottblomst og sjøpiggknopp i Hedmark.
8/93 Solheim, Roar: Endringer i kulturlandskapet. Betydningen for pattedyr og fugl.
7/93 Miljøvernavdelingen: Virksomhetsplan 93/94.
6/93 Qvenild, Tore: Fiskeribiologiske undersøkelser i Hundsjøen og Hyllsjøene, Engerdal kommune.
5/93 Østlie, Steinar: Kartleggingsundersøkelse av industribedrifter. Spesialavfall og prosessavløp.
4/93 Østlie, Steinar: Sammenstilling av utslippsdata og nøkkeltall for kommunale og separate avløpsanlegg - Hedmark 1992.
3/93 Aaseth Hilde, Jon Bekken og Ragnar Ødegaard: Undersøkelse av salamanderforekomst i dammer og tjern i Stange 1992.
2/93 Schrøder, Jan: Fylkesmannens arbeid med landbruksforurensninger i Hedmark 1992.
1/93 Haagenrud, Hans: Gaupebestanden i Hedmark 1992.

1992

 
4/92 Rognerud, Sigurd: Vannkvalitetsundersøkelse i Hedmark. En regional undersøkelse av 220 innsjøer høsten 1988.
3/92 Qvenild, Tore: Fiskeribiologiske registreringer i Ytre Rendal fra 1988-1991.
2/92 Solheim, Roar: Sammenstilling av ornitologisk registreringsmateriale for Åkersvika naturreservat.
1/92 Schrøder, Jan: Fylkesmannens arbeid med landbruksforurensninger 1991.

1991

 
59 Bekken, Jon: Fuglefaunaen ved Silvatnet og Evja, Grue kommune
58 Schrøder, Jan (red.): Miljørapport 1992. Noen aktuelle miljøvernfaglige artikler.
57 Bekken, Jon: Fuglefaunaen i Femundsmarka.
56 Often, Anders: Botaniske strøobservasjoner på østsida av Femunden, Hedmark.
55 Wold, Oddmund: Koppangsøyene i Stor-Elvdal. Vegetasjon og flora.
54 Bekken, Jon: Koppangsøyene - Fugler og pattedyr.
53 Østlie, Steinar: Drift- og anleggskontroll ved oppsamlingsplasser for bilvrak.
52 Nordseth, Kjell: Koppangsøyene i Stor-Elvdal. En geofaglig og hydrologisk vurdering.
51 Often, Anders: Botanisk beskrivelse av Strandsjøen i Åsnes kommune og en vurdering av konsekvensene av vannstandsreguleringer på vannplantefloraen.
50 Østlie, Steinar: Utslippskontroll ved kloakkrenseanlegg. Årsrapport 1990.
49 Schrøder, Jan: Landbrukskontrollen 1990.
48 Linløkken, Arne: Kalkingsplan for grensekryssende vassdrag i Hedmark.
47 Taugbøl, Trond og Jostein Skurdal: Krepsepesten i Norge: Status pr. jan. 1991.
46 Bekken, Jon: Elvekantskog og fuglebiotoper langs Glomma og Folla ved Alvdal sentrum, Hedmark fylke.
45 Bekken, Jon: Fuglefaunaen ved Strandsjøen.
44 Schrøder, Jan (red.): Miljørapport 1991 - noen aktuelle miljøvernfaglige artikler.

1990

 
43 Vestli, Are: Undersøkelser av pelsdyrfarmer i Hedmark.
42 Linløkken, Arne: Fisk og fiskemuligheter i Osensjøområdet.
41 Schrøder, Jan: Landbrukskontrollen 1989.
40 Miljøvernavdelingen: Strategisk plan, mai 1990.
39 Østlie, Steinar: Utslippskontroll ved kloakkrenseanlegg. Årsrapport 1989.
38 Linløkken, Arne: Fisk og fiske i Nordre Rena før biotopforbedringen.
37 Taugbøl, Trond: Registrering og overvåking av krepsebestander på Østlandet i 1989.
36 Taugbøl, Trond: Ole Nashoug og Leif A. Vøllestad. Krepsepesten i Norge: Spredning i 1989 og forsøk på gjenoppbygging.
35 Linløkken, Arne: Fisk og fiskemuligheter i Glommavassdraget i Hedmark.

1989

 
34 Linløkken, Arne: Kalkingsplan for Hedmark.
33 Bekken, Jon: Finstadåa/Unsetåa - Fuglefaunaen på strekningen Veslenget-Økvarv.
32 Qvenild, Tore: Ørretfisket i Forelsjøen i 1987.
31 Maartmann, Erling: Ornitologiske undersøkelser i Gutulia nasjonalpark 1988.
30 Bryhni, Helge: Landbrukskontrollen 1988.
29 Wold, Oddmund: Botaniske undersøkelser i Gutulia nasjonalpark 1988.
28 Østlie, Steinar: Undersøkelse av separate avløpsanlegg - 1989.
27 Østlie, Steinar: Utslippskontroll ved kloakkrenseanlegg. Årsrapport 1988.
26 Miljøvernavdelingen: Årsprogram for 1989.
25 Taugbøl, Trond, Tore Qvenild og Mikjel Motzfeldt: Registrering og overvåking av krepsebestanden i Sør-Hedmark.
24 Taugbøl, Trond, Tore Håstein, Tore Qvenild og Mikjel Motzfeldt: Krepsepesten i Norge. Status og framtidsutsikter.
23 Aas, Øystein: Gutulia nasjonalpark. Skogregistreringer og verneverdier i og omkring nasjonalparken.

1988

 
22 Wold, Oddmund: Botaniske undersøkelser i Klanderudtjernet og Buåa 1987.
21 Wold, Oddmund: Botaniske undersøkelser i Finstadåa/Unsetåa 1987.
20 Wold, Oddmund: Botaniske undersøkelser i Åsta 1987.
19 Bekken, Jon: Varig vernede vassdrag i Hedmark naturforhold og brukerinteresser - Trysilvassdraget.
18 Lien, Ole: Utslippskontroll ved kloakkrenseanlegg. Årsrapport 1987.
17 Qvenild, Tore og Ole Nashoug: Utsetting av regnbueørret i Gammelfaret i Folldal, 1987.
16 Haugen, Tore: Landbrukskontrollen 1987.
15 Mobæk, Are: Varig vernede vassdrag i Hedmark. Naturforhold og brukerinteresser (Veslesølna, Mistra, Ljøra, Åsta, Moelva og Skjervangen).

1987

 
14 Maartmann, Erling: Ornitologiske registreringer i Åstavassdraget.
13 Bekken, Jon: Ornitologiske registreringer i 11 våtmarksreservater 1985-86.
12 Wold, Oddmund: Botaniske undersøkelser i Gjesåssjøen 1986.
11 Lien, Ole: Utslippskontroll ved kloakkrenseanlegg. Årsrapport 1986.
10 Linløkken, Arne og Tore Qvenild: Beskatning av sik og røye i Sølensjøen.
9 Miljøvernavdelingen: Langtidsplan 1987-1990.
8 Maartmann, Erling: Ornitologiske undersøkelser i Gjesåssjøen 1986.
7 Qvenild, Tore og Ole Nashoug: Ørretfiske i Mjøsa.

1986

 
6 Linløkken, Arne og Tore Qvenild: Ekkoloddregistreringer i Storsjøen i Rendalen, Osensjøen og Engeren sommeren og høsten 1985.
5 Miljøvernavdelingen: Rapport fra virksomheten i 1985. Planlagte oppgaver for 1986.
4 Lien, Ole: Utslippskontroll ved kloakkrenseanlegg. Årsrapport 1985.
3 Qvenild, Tore: Utnytting av fisket i Eltsjøen i Trysil.
2 Qvenild, Tore og Arne Linløkken: Fiskeforholdene i Isteren. Årsrapport for 1985.
1 Qvenild, Tore, Arne Linløkken, Ole Nashoug og Håkon Solvang: Fiskeundersøkelsene i Glomma. Årsrapport 1985.