Ny fuglerapport for Åkersvika

Krikkand var en av de mest tallrike fugleartene i Åkersvika i 2022. Foto: Pixabay / Pixabay.

Da telleresultatene av våtmarksfugl ble summert opp for 2022, viste det seg at den klart mest tallrike arten var stokkand, etterfulgt av kortnebbgås, kanadagås, krikkand og gråmåke.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.04.2023

Tellingen av trekkende våtmarksfugler i Åkersvika naturreservat begynte allerede i 1974. Etter fem års opphold ble tellingene tatt opp igjen i 1984, og har deretter fortsatt etter samme metodikk. Som de foregående årene, er tellingene i 2022 utført av en gruppe medlemmer av BirdLife Norge (tidligere Norsk Ornitologisk Forening), Hamar lokallag. Det ble gjennomført 25 tellinger på våren og 32 på høsten. Det er telt fugler i seks delområder, fra faste observasjonspunkter.

Kartet viser en oversikt over de ulike telleområdene i Åkersvika. Telleområde I i Flagstadelvdeltaet blir delt opp i øst og vest for E6 i løpet av tellingen, men resultatene sammenføyes til ett område i rapporten etterpå.

Antallet fugler som raster i området er avhengig av mange faktorer, som årstidenes gang, bestandsstørrelse, tilgang på egnet føde, vannstand, konkurranse med andre rasteplasser, og forstyrrelser fra folk og predatorer.  Mildværsperioder i mars bidro til at trekket av kortnebbgjess startet tidlig i 2022. Den første flokken på 80 individer ble sett allerede 16. mars, og 5. april rastet ca. 5.000 ind. i område Espern ytre (område VI på kartet).

Vadefuglene har vært fåtallige i mange år, men lav vannstand i midten av september falt sammen med brushanetrekket, og det ble sett flere av denne arten enn på mange år. Den lave vannstanden i april førte til at område Espern indre (område V) hadde tørrlagte mudderflater med et elveløp gjennom. Da oppholdt de aller fleste fuglene seg utenfor reservatgrensa, i område Espern ytre (område VI).

Fra litt ut i mai kom vannet innover i reservatet, og flokkene flyttet seg til området Espern indre (område V). En rekke mindre vanlige arter ble observert i løpet av sesongen, som stripegås, taigasædgås, tundrasædgås, tundragås, snadderand, amerikablesand og svartehavsmåke.

Fra ca. 10. mai til slutten av juni var vannstanden i år den laveste i løpet av de seks siste årene. Noen par av både fiskemåke og hettemåke gikk til hekking i reservatet, og de som hekket høyest, fikk fram noen få unger.

Hvert år blir observasjonene sammenfattet i en rapport (Kristiansen 2014, Bekken 2015-2022). Alle observasjoner blir vanligvis lagt inn i Artsobservasjoner samme dag som tellingene er utført. Du kan lese tidligere års rapporter i vår rapportserie.