Rynkerose

Rynkerose
Rynkerose Foto: Alexandra Abrahamson / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten har høy økologisk effekt fordi den vokser raskt og kan på få år danne store bestander som fortrenger hjemlige arter. Den utgjør størt trussel ved etablering i lysåpne, skrinne områder, gjerne på ustabilt substrat. Arten kan krysse seg med flere stedegne roserarter, som kanelrose. Rynkerose står på listen over de 100 mest invasive artene i Europa.

Utbredelse i Innlandet: I Innlandet er arten vanlig i lavlandet og langt nord i alle dalstrøkene. Det er noe potensiale for økt utbredelse og stort potensiale for fortetting. Arten har mange spredningskilder i Innlnadet, og er svært vanskelig å bekjempe.

Spredning: Rynkerose ble tatt inn til Norge som prydplante på 1800-tallet, men ble funnet forvillet først i 1930. Fragmenter av jordstenglene er spiredyktige og bidrar til vegetativ spredning. Arten har frøspredning, og saftige nyper spres raskt av fugler eller vannmasser.