Kompensasjon og tilskudd ved avvikling av pelsdyrhold

Pelsdyrbønder som har avviklet pelsdyrholdet etter lov om forbud, kan søke om ulike kompensasjoner.

Stortinget har vedtatt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 2025. Landbruksdirektoratet har fått ansvar for å forvalte ordninger for økonomisk kompensasjon til pelsdyrholdere som må avvikle. Ordningene styres av lov om forbud mot hold av pelsdyr og forskrift om særskilte kompensasjonsordninger mv. etter avvikling av hold av pelsdyr

Det kan søkes om følgende kompensasjoner (saksbehandlende etat i parentes):

Tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving

Hvis du har behov for kompetanseheving for å kunne få annet inntektsgivende arbeid etter avvikling av pelsdyrhold, kan du søke om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving. Søknad skal sendes til Landbruksdirektoratet.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Landbruksdirektoratets oversikt over ordninger for jordbruk.

Mulighet for omstillingsmidler

Hvis du vurderer å søke midler til omstilling til annen næringsvirksomhet, eller videreutvikling av allerede eksisterende næringsvirksomhet, som for eksempel landbruksproduksjon eller tilleggsnæring på landbrukseiendom, kan du kontakte Innovasjon Norge (hjemmeside).