Tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjonen

Skrånende jorde med mye tørkeskadd gras, traktor og vanningsvogn
Skadet grasmark tørkesommeren 2018 Foto: Stig Horsberg.

Tilskudd kan gis til foretak som har hatt svikt i plante- eller honningproduksjonen forårsaket av klimatiske forhold. Foretaket må oppfylle vilkårene for produksjonstilskudd i jordbruket. Du kan lese mer om tilskuddsordningen og hvordan du søker på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Publisert 26.06.2019

Formålet med ordningen er å redusere økonomisk tap det ikke er mulig å sikre seg mot. Eksempler på klimabetinget produksjonssvikt er tørke, store nedbørsmengder og flom, samt dårlig blomstring for honningproduksjon. Normalt regnes produksjonssvikten ut fra produsert mengde uavhengig av kvalitet. For frukt og bær kan det tas hensyn til kvalitetsforringelse forårsaket av haglskade, store nedbørsmengder eller frost.

Mulig produksjonssvikt må meldes til kommunen så tidlig at kommunen skal ha mulighet for å foreta stedlig kontroll for å vurdere skadeårsak.

Det kan søkes tilskudd for følgende vekstgrupper:

  • grovfôr
  • korn og annet frø til modning
  • frukt
  • bær
  • poteter
  • grønnsaker

Alt fulldyrket og overflatedyrket jordbruksareal foretaket har fått godkjent produksjonstilskudd for i aktuell vekstgruppe i skadeåret inngår i beregningen.

Søknadsfristen er 31. oktober hvert år. Du søker elektronisk via Altinn.

Grunnleggende vilkår for tilskudd ved produksjonssvikt

Foretak som av klimatiske årsaker får mindre avling enn 70 % av foretakets normalavling av salgsproduksjoner eller mindre enn 70 % av fastsatt normalavling for kommunen for grovfôr til egne husdyr, kan søke tilskudd for produksjonssvikt. Normalavling for salgsproduksjoner er gjennomsnittet av oppnådd avling de siste fem åra før skadeåret for planteprodukter og de siste tre åra for honning. For grovfor til egne husdyr er kommunevise normavlinger fastsatt i forskriften om satser for og beregning av tilskudd.