Fritidsbeboere og kommunens vaksinasjonsplikt

Helsedirektoratet har kommet med en avklaring om kommunens plikt til å vaksinere personer med midlertidig opphold i kommunen, herunder fritidsbeboere.

Publisert 28.01.2021

Utgangspunktet er smittevernloven § 7-1 jf. forskrift om vaksinasjonsprogram § 1 som bestemmer at:

"Denne forskrift gjelder kommunens tilbud om vaksinasjon i henhold til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet til personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen".

Oppholdet må ha en viss varighet

Det er kommunens helsetjeneste som er gitt ansvaret for å gjennomføre vaksinasjonsprogrammet. Det er derfor relevant å se hen til reguleringen av kommunens "sørge for ansvar" etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Om oppholdsprinsippet uttales det i forarbeidene til bestemmelsen at: "Det innebærer at ansvaret også omfatter personer som kun oppholder seg kortvarig i en kommune, for eksempel i forbindelse med ferie. Avhengig av tjenestestype må det kreves en viss varighet av oppholdet for at kommunens plikt til å yte tjenester skal inntre. For eksempel vil kommunen ikke ha plikt til å yte tjenester til en person som har bosted og oppholder seg i en kommune, og som reiser over kommunegrensen kun i den hensikt å få helse- og omsorgstjenester fra nabokommunen."

Må gjøres en konkret vurdering

Ved vurderingen av om kommunen har plikt til å yte vaksine etter forskriften § 1 til personer som midlertidig oppholder seg i kommunen, må det gjøres en konkret vurdering av oppholdets varighet. Helt kortvarige opphold som f.eks. i forbindelse med arbeidsreise eller fritidsopphold faller utenfor kravet om midlertidig opphold etter forskriften § 1.

Vaksinering gjennom koronavaksinasjonsprogrammet er en omfattende logistisk øvelse og vaksinen er foreløpig et knapphetsgode. Det er derfor gode grunner til å fortolke bestemmelsen om "midlertidig opphold" relativt strengt. Det vil for eksempel kunne forrykke distribusjonen og fortrenge fastboende i vaksinasjonskøen om alle som oppholder seg på hytter i store hyttekommuner som f.eks. Ringsaker omfattes av kommunens vaksinasjonsplikt. Det stiller seg imidlertid annerledes for personer som har tatt fast opphold på hytta. Personer som ikke har annen relevant bostedsadresse i Norge enn hytteadressa vil normalt omfattes av kommunens plikt til å gi vaksine.

Et annet eksempel på personer som kan være omfattet av kommunens plikt til vaksinasjon kan være personer som har flyttet inn hos samboer, men har beholdt opprinnelig bolig i annen kommune.

Vaksinetilbud til risikopasienter blant midlertidig bosatte

Videre nevner vaksinasjonsveilederen følgende eksempler på personer med midlertidig opphold etter forskriften § 1 "Kommunen har ansvar for å gi et vaksinetilbud til risikopasienter blant midlertidig bosatte, så som papirløse, asylsøkere, diplomater, studenter, arbeidsinnvandrere, innsatte i fengsler og beboere i andre institusjoner. Det kan imidlertid være vanskelig å finne prioriteringsstatus for disse personene utover alder. Helsepersonell i institusjoner, fengsler og tilbud til papirløse må derfor kunne melde inn vaksinebehov til kommunen."

Kontaktpersoner