Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dispensasjon til Kongsvinger krematorium

Kongsvinger krematorium har fått dispensasjon til å gjennomføre inntil 250 kremasjoner i 2020.

Publisert 21.04.2020

Kongsvinger krematorium driftes av Kongsvinger kirkelige fellesråd. Krematoriet har i henhold til forurensningsforskriften tillatelse til å gjennomføre inntil 200 kremasjoner årlig. Kongsvinger kirkelige fellesråd har søkt om at det ikke settes noen øvre grense for antall kremasjoner som kan gjennomføres i 2020. Det fremgår av søknaden at de forventer at antallet kremasjoner i år vil overstige 200 som følge av at det per tid er satt strenge begrensninger rundt gjennomføring av tradisjonelle gravferdsseremonier.

Forurensning fra krematorier er regulert i forurensningsforskriften kapittel 10. Krematorier har hovedsakelig utslipp til luft, og kan inneholde organiske mikroforurensninger som sot, støv og tjærestoffer (PAH) på grunn av dårlig forbrenning. I tillegg kan utslippene inneholde kvikksølv fra amalgamfyllinger i tenner. Formålet med bestemmelsene i kapittel 10 er å bidra til bedre luftkvalitet i byer og tettsteder der krematoriene er lokalisert. Krematorier som utfører flere enn 200 kremasjoner årlig har strengere utslippskrav for støv og kvikksølv som følge av et større forurensningspotensial.

Fylkesmannen har fattet vedtak om å gi dispensasjon til å utføre inntil 250 kremasjoner i 2020 ved Kongsvinger krematorium. Dispensasjonen er gitt på vilkår.

For utfyllende detaljer henviser vi til vårt vedtak. Vedtak og søknadsbrev kan lastes ned fra denne siden.

 

Du kan abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut.