Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 20.12.2023

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


Krisen i Ukraina

Lenker til oppdatert informasjon.

22.01.2024

KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2024

Totalberedskap og frivillighetens innsats er tema for den ellevte utgaven av Kristiansandskonferansen.


21.12.2023

Risiko og sårbarhetsanalyse Agder (ROS Agder)

ROS Agder 2024 er den tredje utgaven av fylkesROS for Agder og etterfølger utgavene som kom i 2011 og 2017.


31.10.2023

Matsikkerhet – vi er ikke nok forberedt

Riksrevisjonen konkluderer med at myndighetene ikke har tatt nok hensyn til at kriser kan påvirke matsikkerheten i Norge.


04.10.2023

Temadag for Atomberedskapsutvalget (ABU), infopool Agder, innvandringsmyndighetene, SFAGs arbeidsgruppe på verstefallscenario og utvalgte kommuner.

Hva gjør vi i Norge dersom 2 verstefallsscenarier inntreffer samtidig?

En omfattende atomhendelse i Ukraina og omegn med et stort antall flyktninger som vil bort fra krig og atomforurensning?

Hva gjør vi i Agder?


30.08.2023

Temadag om kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner - økt robusthet, samhandling og muligheter i Setesdal – 23. oktober 2023

KIKS i Setesdal gror noen steder under i skog – noen steder henger trærne over linjene og fiber – resultatene etter kraftige snøvintrer er enda ikke ryddet opp i og det øker sanseligheten for nye brudd.


11.08.2023

Informasjon om fugleinfluensa

Det er foreløpig ikke registrert utbrudd av fugleinfluensa i Agder. Men Mattilsynet har bedt alle kommunene gjøre nødvendige forberedelser dersom det blir et utbrudd i tiden som kommer. 


15.06.2023

Fylkesberedskapsrådet samlet: STOR SKOGBRANNFARE!

I store deler av vårt fylke er skogbrannfaren nå meget høy. Felles situasjonsforståelse og kartlegging av behovet for samordning var tema på onsdagens møte.


12.06.2023

PRESSEMELDING: Stor skogbrannfare i vårt distrikt - Midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild

Brannvesenene i Agder har vedtatt midlertidig forskrift gjeldende fra 9. juni 2023 om forbud mot bruk av ild.


06.03.2023

Norges nest største militærøvelse

6.-24. mars gjennomfører Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 Norges nest største militærøvelse. Øvingsområde blir hele Agder og Rogaland, og over 4200 soldater vil delta over tre uker.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel