Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


11.06.2021

Gina Elisabeth Lund utnevnt til ny statsforvalter i Agder

Lund ble utnevnt i Kongen i statsråd i dag. "Vi får med dette en kompetent og driftig statsforvalter, med et stort engasjement for Agder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup."


22.03.2021

Kristiansandskonferansen 2021

Samfunnssikkerhetsmeldingen i et regionalt perspektiv er tema for den åttende utgaven av Kristiansandskonferansen.


04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Agder, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


19.08.2020

Avlysning av Kristiansandskonferansen for 2020 og dato for konferansen i 2021

Pga. corona-situasjonen måtte vi tidligere i år utsette Kristiansandskonferansen fra 16. april til 3. september. Vi hadde et håp om å kunne gjennomføre en fullverdig konferanse i høst, men smittesituasjonen er fremdeles slik at dette ikke er mulig.


13.03.2020

KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2020 AVLYSES!

Konferansen, som skulle vært avholdt i Kilden torsdag 16. april 2020, avlyses på grunn av koronasituasjonen, og er i henhold til de tiltakene som ble iverksatt i går kveld.


16.05.2019

Temadag om evakuerte- og pårørendesenter (EPS) for kommunene på Agder, m.fl.

Agder politidistrikt og Fylkesmannen arrangerte i mars 2014 en temadag om EPS (evakuerte- og pårørendesenter). Evaluering av øvelser og hendelser i ettertid viser at det er behov for å følge opp tiltaket. Flere kommuner har i tillegg etterlyst en oppfølgning, samt at Agder politidistrikt ønsker å bygge opp kompetansen innenfor dette fagfeltet blant Politikontaktene, som vil være sentrale aktører fra politiets side ved etablering av EPS.


29.11.2018

Vann i by i et våtere og villere klima: Utfordringer og mulige løsninger

Kommunene står overfor store utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til endret klima med hyppig ekstremnedbør. På seminaret presenteres utfordringer og mulige løsninger.


12.12.2017

Fagkonferanser samfunnssikkerhet og beredskap, våren 2018 -et lite utvalg

Det er en investering og prioritering å skulle dra på konferanser i en hektisk arbeidshverdag. Å bevilge seg litt faglig påfyll kan imidlertid være en riktig investering noen ganger, både med tanke på kompetanseheving, nettverksbygging og for å få noen nye, friske innspill.


20.10.2017

En ny våt helg

Inngangen til oktober ble svært våt. Nå ser det ut til at vi går en ny våt helg i vente.


01.09.2017

Sikker melding til Fylkesmannen

Du kan no sende melding og saksdokument til oss ved hjelp av skjemaløysinga Melding til Fylkesmannen


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel