Samfunnstryggleik og beredskap

Oppdatert 20.12.2023

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


Krisen i Ukraina

Lenker til oppdatert informasjon.

22.01.2024

KRISTIANSANDSKONFERANSEN 2024

Totalberedskap og frivillighetens innsats er tema for den ellevte utgaven av Kristiansandskonferansen.


21.12.2023

Risiko og sårbarhetsanalyse Agder (ROS Agder)

ROS Agder 2024 er den tredje utgaven av fylkesROS for Agder og etterfølger utgavene som kom i 2011 og 2017.


31.10.2023

Matsikkerhet – vi er ikke nok forberedt

Riksrevisjonen konkluderer med at myndighetene ikke har tatt nok hensyn til at kriser kan påvirke matsikkerheten i Norge.


04.10.2023

Temadag for Atomberedskapsutvalget (ABU), infopool Agder, innvandringsmyndighetene, SFAGs arbeidsgruppe på verstefallscenario og utvalgte kommuner.

Hva gjør vi i Norge dersom 2 verstefallsscenarier inntreffer samtidig?

En omfattende atomhendelse i Ukraina og omegn med et stort antall flyktninger som vil bort fra krig og atomforurensning?

Hva gjør vi i Agder?


30.08.2023

Temadag om kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner - økt robusthet, samhandling og muligheter i Setesdal – 23. oktober 2023

KIKS i Setesdal gror noen steder under i skog – noen steder henger trærne over linjene og fiber – resultatene etter kraftige snøvintrer er enda ikke ryddet opp i og det øker sanseligheten for nye brudd.


11.08.2023

Informasjon om fugleinfluensa

Det er foreløpig ikke registrert utbrudd av fugleinfluensa i Agder. Men Mattilsynet har bedt alle kommunene gjøre nødvendige forberedelser dersom det blir et utbrudd i tiden som kommer. 


15.06.2023

Fylkesberedskapsrådet samlet: STOR SKOGBRANNFARE!

I store deler av vårt fylke er skogbrannfaren nå meget høy. Felles situasjonsforståelse og kartlegging av behovet for samordning var tema på onsdagens møte.


12.06.2023

PRESSEMELDING: Stor skogbrannfare i vårt distrikt - Midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild

Brannvesenene i Agder har vedtatt midlertidig forskrift gjeldende fra 9. juni 2023 om forbud mot bruk av ild.


06.03.2023

Norges nest største militærøvelse

6.-24. mars gjennomfører Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 Norges nest største militærøvelse. Øvingsområde blir hele Agder og Rogaland, og over 4200 soldater vil delta over tre uker.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel