Risiko og sårbarhetsanalyse Agder (ROS Agder)

ROS Agder 2024 er den tredje utgaven av fylkesROS for Agder og etterfølger utgavene som kom i 2011 og 2017.

Publisert 21.12.2023

Siden forrige utgave ble utgitt har risikobildet endret seg. Klimautviklingen treffer oss oftere og med større styrke. Samfunnet digitaliseres og gjøres til dels mer sårbart. Vi får en eldre og mer sårbar befolkning. Vi er stadig mer avhengig av at kraft og elektronisk kommunikasjon er operativt. Totalforsvaret har fått økende fokus etter Russlands invasjon av Ukraina. Globaliseringen gjør oss mer sårbare for hendelser langt borte, noe covid-19-pandemien er et eksempel på. Det er stadig vanskeligere å forutse hva som treffer oss neste gang. Det er vårt håp at ROS Agder kan være et hjelpemiddel for kommuner og regionale aktører i deres forberedelser i å håndtere en stadig mer komplisert beredskapshverdag.

Situasjonsbildet for de siste årene viser at hendelser oppstår i en type og et omfang vi kanskje ikke alltid er forberedt på. Det er vanskelig og til dels irrelevant å vurdere sannsynlighet for at hendelser inntreffer. Det er viktigere å analysere samfunnets sårbarhet overfor hendelser, altså vår evne til å motstå dem og gjenopprette vår funksjonalitet i etterkant. ROS Agder reflekterer denne måten å vurdere risiko på.

ROS Agder er ikke Statsforvalterens dokument, det er beredskapsfamiliens. Analysen er utarbeidet med bred involvering fra kommuner, regionale aktører og Statsforvalterens fagavdelinger. Arbeidet har vært organisert som et prosjekt, med en styringsgruppe med representanter for kommunene og regionale aktører.

Et risikobilde i stadig endring krever at ROS Agder også endrer seg. Analysen vil derfor være nettbasert og det vil bli utarbeidet en oppfølgingsplan som skal bidra til at analysen er dagsaktuell og også fanger opp nye risikoområder. ROS Agder identifiserer også risikoreduserende tiltak som vi forventer at de ansvarlige aktørene jobber målrettet med slik at Agder blir tryggere.