Overføring av sijteandel

Det er kun leder av sijteandel, som kan overføre ansvaret som sijteandelsleder til noen andre (rl. §15). Statsforvalteren skal godkjenner ny leder.

 

Overføring av sijteandel

Det er kun leder av sijteandel, som kan overføre ansvaret som sijteandelsleder til noen andre (rl. §15). Statsforvalteren skal godkjenner ny leder.

Leder av sijteandel kan overføre ansvaret som leder av andelen til barn, barnebarn eller annen person som oppfyller vilkårene i reindriftslovens §9 første ledd for å eie rein i andelen. Ny leder må være myndig og ha deltatt i alle sider av arbeidet i reindriften sammen med lederen i minst 3 år. Statsforvalteren skal kontrollere at de formelle vilkårene er oppfylt. Vi kan i særlige tilfeller godkjenne overføring til barn eller barnebarn som ikke oppfyller kravene.

Skjema for overføring av sijteandel er tilgjengelig på høyre side under dokumenter. Melding om overføring av sijteandel i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag/ Hedmark reinbeiteområder sendes til Statsforvalteren i Trøndelag. Benytt gjerne sikker melding

Overføring av gjeterhytter

I forbindelse med overføring av sijteandelen, ber vi om at alle gjeterhytter tilhørende sijteandelen beskrives/ oppsummeres i skjema for melding om overføring av sijteandel. Retten til å ha gjeterhytte i reindriften krever av at det er et næringsmessige behov for den. Dette faller sannsynligvis bort ved overføring av sijteandel på grunn av redusert reinantall og redusert ansvar/ ansvarsrolle.

Det er hensiktsmessig at også gjeterhyttene tilknyttet sijteandelen overføres til ny leder dersom tidligere leder ikke har et næringsmessig behov lengre. Behovet for gjeterhytte er ikke knyttet til å være leder av sijteandel, men skal vurderes konkret for hver søker. Tidligere leder kan derfor i enkelte tilfeller fortsatt ha tilstrekkelig nødvendig behov for å ha gjeterhytte. Vi ber om at disse tilfellene beskrives i skjemaet.

Det er gitt føringer fra Landbruksdirektoratet på hva som skal legges til grunn ved vurdering av søkers behov for gjeterhytte. Dette er omtalt på nest siste og siste side i dokumentet i høyre marg, se Endelig grunnlagsdokument.

 

Den nye lederen

Som leder av en sijteandel er man selvstendig næringsdrivende. Derfor må man ha registrert organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

Som sijteandelsleder skal man levere melding om reindrift og kan søke om tilskudd og erstatning for tap til rovvilt. Det finnes egne sider om dette her. Den som er leder den 31.mars i driftsåret er ansvarlig for å levere melding om reindrift, og kan søke tilskudd og erstatning.

Det finnes flere ordninger for reindriftsutøvere over reindriftsavtalen. Oversikt finnes på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider her.

 

Den tidligere lederen

Ved overføring av sijteandelen har den tidligere lederen fortsatt rett til å eie rein i sijteandelen. Dersom den tidligere lederen er mellom 57 – 67 år og har vært leder i minimum 15 år, kan han søke om tidligpensjon. Statsforvalteren må da bekrefte at vedkommende ikke eier mer enn 20/30 rein. Trykk her for mer informasjon om tidligpensjon. Søknad om tidligpensjon sendes pr. post eller sikker melding til Statsforvalteren.

 

Annet

Tidligere og ny leder av sijteandel bør avklare mest mulig om hvordan overføringen skal skje gjennom en avtale, som kjøp av rein, andre driftsmidler (hytter) og eventuelt annet. Avtalen er et privat anliggende og skal ikke sendes oss. Eventuell overdragelse/ bytting av reinmerker må søkes om. Informasjon finnes her.

Vi mottar flere spørsmål rundt andre forhold, enn de vi forvalter eller har kompetanse på. Som regel må informasjonen hentes fra andre etater eller fra noen som har overført sijteandel tidligere. Dette er for eksempel:

Livdyrlån: Det er ikke noe særskilt livdyrlån over reindriftsavtalen. Innovasjon Norge kan gi lån for livdyrkjøp, men de har tidligere gitt tilbakemelding på at det er også lurt å undersøke om lån i en vanlig bank.

Tidspunkt for overføring: For forvaltningen har det ingen betydning når overføringen skjer. Den som er leder pr. 31. mars, er ansvarlig for å levere melding om reindrift til oss. For å oppfylle generelle vilkår for tilskudd, må søker ha hatt en avgiftspliktig salgsinntekt fra kjøtt fra rein i eget merke på 50.000,- det siste kalenderåret (gjelder ikke etablerertilskuddet). Ellers kan regnskapsfører ha formening om hva som er best med tanke på økonomi.

Ta gjerne kontakt hvis det er spørsmål.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.