Reinmerker

Et reinmerke viser eierskapet til reinen og all rein i det samiske reinbeiteområdet skal merkes med eierens merke. Før et reinmerke tas i bruk, skal det godkjennes av den regionale merkenemnda.

 

Merking av rein og registrering av reinmerke er regulert i reindriftslovens kapittel 5. All rein i det samiske reinbeiteområdet skal være merket med eierens registrerte merke innen 31. oktober samme år som den er født.

I tillegg til øremerke kan øreklips brukes. Øreklips og hårmerking av rein blir brukt som midlertidig merke i situasjoner der eiendomsretten endres, eller der det er behov for midlertidig merke inntil reinen merkes med snitt i ørene.

Nytt digitalt merkeregister Mearka

Alle registrerte reinmerker i Norge finnes i det digitale merkeregisteret Mearka som administreres av Landbruksdirektoratet. Det er ikke en App i Appstore/Google play, men ei nettside tilgjengelig på alle plattformer (PC,Mac,Iphone, Android). Gå inn på lenka i høyre marg og trykk på de tre prikkene ved adresselinja, og deretter «Legg til på Startsiden», for å laste ned appen på din mobil. Enkelt brukergrensesnitt og godt egnet til bruk på mobil. 

Man kan laste ned en versjon som kan brukes utenfor dekning, og alle kan gjøre oppslag uten å logge inn. Registrerte merker og merker som har vært slettet i mindre enn 5 år kan søkes fram, og avgrenses på områder og snitt. 

For å få tilgang til navn på eierne av de ulike merkene, så må man ha dekning og logge inn med bankID. Denne tilgangen har alle reineiere fått automatisk, evt reingjetere eller andre som skulle ha behov må søke Statsforvalteren om tilgang.

Merkenemnda

Før et reinmerke tas i bruk, skal det godkjennes av merkenemnda. Hvert reinbeiteområde har sin egen merkenemnd. Merkenemnda i Nord-Trøndelag reinbeiteområde består av tre medlemmer med tre personlige varamedlemmer. 

Merkenemnda i Sør-Trøndelag / Hedmark reinbeiteområde består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer.

Det er distriktslederne som velger medlemmene, mens statsforvalteren er sekretær for begge nemndene. Reindriftsstyret oppnevner en nasjonal klagenemnd. 

Merkenemnda skal, under ivaretakelse av hensynet til velordnet reindrift, søke å bevare tradisjonell bruk og utforming av reinmerker, blant annet skal tradisjonelle familiemerker søkes bevart for familien.

Hvordan søke om et reinmerke?

Søknad sendes inn til Statsforvalteren i Trøndelag. Her sjekker vi om søknaden er fullstendig og om søker oppfyller vilkår til å eie reinmerke i hht. reindriftlovens § 32. Deretter sendes den på høring til sijteandeler i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/ Hedmark, Sametinget i Sverige og Statsforvalteren i Nordland for eventuelle merknader/ klager.

Lenke til søknadsskjema og hva som må vedlegges finner du her

Søknaden skal dermed opp i den regionale merkenemnda som bestemmer om søknaden godkjennes eller ikke.

Etter godkjenning skal merket kunngjøres. Merkenemndas vedtak kan påklages og søknaden sendes videre til klagenemnda.

Husk dette når du søker om reinmerke

Søknaden må være fullstendig og inneholde følgende:

  • Navn, norsk personnummer og fullstendig adresse.
  • Underskrift fra søkeren. Hvis søkeren er et umyndig barn, skal begge foreldrene skrive under søknaden. I tilfeller der bare én av foreldrene har foreldreretten, må dette dokumenteres (legg ved vedlegg som bekrefter det).
  • Underskrift fra sijteandelslederen der reinmerket skal brukes. Der ektefeller eller samboere har felles siidaandel, skal begge siidaandelslederne skrive under på vegne av siidaandelen.
  • Informasjon om hvem reindriftsretten er utledet fra. For eksempel navn på foreldre eller besteforeldre som har eller har hatt reindrift som hovednæring.
  • Dersom det er overføring av et merke må det vedelgges en bekreftelse fra eier eller arvinger av merket. 

Link til digitalt søknadsskjema for reinmerker


 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.