Helhetlig overvannshåndtering i Haugesund

Haugesund kommune er i siget når det gjelder overvann, klima og miljø. Kommunedelplan for overvann (2021 -2032) har vært på høring, med mange konkrete strategier og gode tiltak for en klimatilpasset og bærekraftig overvannshåndtering i kommunen. Med denne setter kommunen helhetlig arbeid med overvann, klima og miljø ytterligere på dagsorden i Haugesund.

Publisert 17.09.2021

Haugesund har med denne planen gjort nok et solid arbeid når det gjelder planer som ivaretar klima og miljø i kommunen. Resultatet av dette planarbeidet vil kunne forenkle og forbedre arbeidet med klimatilpasning og overvannshåndtering i Haugesund. Kommunedelplanen for overvannshåndtering er et eksempel for etterfølgelse for andre kommuner.

Mål med overvannshåndtering i Haugesund

Klimaendringer, fortetting, forurensing og aldrende ledningsnett er utfordringer når det gjelder overvann. Haugesund vil med dette planarbeidet møte utfordringene med økt nedbør, og minimere problemene dette kan medføre for bygg, eiendom, infrastruktur og miljø. I tillegg vil de bruke overvann som en ressurs i bylandskapet.

Vann tidlig inn i arealplan

Kommunedelplanen tar sikte på at hensynet til overvannshåndtering skal komme tidlig inn i alle planprosesser for å sikre et helhetlig og gjennomtenkt arbeid med overvann i kommunen. Planen er konkret og basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Her finner vi også tydelige føringer for hvordan dette skal håndteres videre i arealplanleggingen, med gode verktøy som temakart og forslag til bestemmelser. Vi ser for eksempel fram til å se flomveg som hensynssone i kommuneplankartet.

Åpen og lokal fordrøying

Planen legger føringer for bruk av åpne løsninger og lokal fordrøyning. Dette vil kunne bidra til god klimatilpasning og bedre forhold for livet i vann og på land. Ikke minst ser Haugesund her viktigheten av å sette av tilstrekkelige areal til naturbasert og åpen overvannshåndtering.

Tverrfaglig arbeid med klima, klimatilpasning og natur

Kommunedelplanen bidrar med god oversikt over utfordringer og muligheter når det gjelder å ivareta overvann i kommunen. Handlingsplanen kommer med mange gode konkrete tiltak, der både ansvarlig og tidsfrist er med. Det er og utarbeidet en sjekkliste for overvann i reguleringsplan, noe som kan være et nyttig utgangspunkt i annet planarbeid. Kommunen har også opprettet en tverrfaglig overvannsgruppe, som vil være en god måte å jobbe med dette tema.

Denne planen vil være et godt grunnlag for arbeidet med klimatilpasning og overvann  i Haugesund. Sammen med Haugesund sin klima- og energiplan som var på høring i vår, og kommunedelplan for naturmangfold fra 2018, har Haugesund nå mye å spille på når det gjelder bærekraftig utvikling i kommunen.

Dette lover godt for videre arbeid med både klimatilpasning, samfunssikkerhet, bymiljø og naturmangfold i Haugesund.

 

Statsforvalterens uttale til Haugesund sin kommunedelplan for overvann, finner du som vedlegg i denne saken.