Fylkesmannen fornyar Aker Solutions' mellombels løyve i Egersund

Aker Solutions AS fekk 2.juli 2020 midlartidig løyve etter forureiningslova, til utslepp av testvatn frå eit produksjonsanlegg for servicevatn. Testen skulle ha funne stad i august, men har vorte utsett. Fylkesmannen har no fornya løyvet.  

Publisert 06.11.2020

Slike løyve blir vanlegvis gitt av Miljødirektoratet, men i dette tilfellet vart styresmakta delegert til Fylkesmannen. Dermed fekk Fylkesmannen ansvaret for å evaluera effektane på det biologiske mangfaldet og krava i vassforskrifta. Søknadsinnhaldet og effektar vart grundig vurdert då Fylkesmannen gav den førre mellombelse løyvet 2. juli 2020. Både den førre løyvet og søknaden kan lesast i dokumentlenkene.   

I løyvet er det gjort ytterlegare vurderingar av utsleppsforholda. På denne årstida er overflatetransporten ut av området større pga. auka vassføring i elvane, og ein lågare vasstemperaturen gjer at ein nedbryting av biologisk nedbrytbart stoff, skjer langsamare. Det er dermed mindre fare for uheldige effektar i perioden 13. november til 31. desember 2020, når tiltaket skal setjast i verk.  

Løyvet kan klagast på til Miljødirektoratet av partane i saka eller andre med rettsleg klageinteresse, jf. vedtaket datert 30. oktober 2020.