Forenklet tillatelse til utlegging av sjøledning i Sauda kommune

Sauda kommune er etter søknad gitt en forenklet tillatelse til arbeid i sjø i forbindelse med utlegging av rørledninger mellom pumpestasjonene i Fløgstadvika og på Vangnes, og Tangen.

Publisert 09.04.2021

Sauda kommune har et pågående prosjekt for å rydde opp i direkte utslipp til sjø. Det er bygget et nytt renseanlegg på Tangen og for å kunne koble flere områder må det bygges avløpspumpesystem. Det er behov for å koble de to eksisterende pumpestasjoner til det nye anlegget.

Grunnet antatt forurensning i sedimentene samt gytefelt for torsk og nærhet til anadrom vassdrag, gis det tillatelse til arbeidet på visse vilkår. Blant skal ikke arbeid  gjennomføres i perioden 01. januar til 15. juni.

Se tillatelse med vilkår i dokumentlenkene.

Vedtaket kan påklages

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker. En eventuell, begrunnet klage stilles til Miljødirektoratet, og sendes Statsforvalteren i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger eller sfropost@statsforvalteren.no.