Etterkunngjering av midlertidig løyve til mellomlagring av forureina massar Ryfylkegata 37 i Stavanger kommune

Stavanger kommune ved Multiconsult ASA er gitt midlertidig løyve til å mellomlagre forureina massar på Ryfylkegate 37. Massane er frå graving av VA-anlegg.

Publisert 04.01.2021

Sjå løyvet med søknad og vedtak i dokumentlenka.

Vedtaket kan klagast på til Miljødirektoratet innan tre veker. Mogleg, grunngjeven klage skal rettast til Miljødirektoratet og sendast Statsforvaltaren i Rogaland, fmropost@statsforvalteren.no