Skal nytt garantivedtak til etablert lånegaranti godkjennes?

Når en kommune gjør et nytt vedtak som gjelder forhold ved en etablert lånegaranti, skal det nye vedtaket da godkjennes av statsforvalteren? Kommunal- og distriktsdepartementet har avklart dette i et brev til Statsforvalteren i Rogaland.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.03.2023

Bakgrunn
Organisasjoner, lag og foreninger kan komme i en så vanskelig økonomisk situasjon at de må be om å få utsette nedbetalingen av et lån, utvide nedbetalingstiden, øke lånerammen eller lignende for å klare seg videre. I de tilfellene der kommunen har gitt en garanti for lånet, vil ikke banken kunne si ja til slike endringer før de er vedtatt i kommunen. 

Tvil om behov for godkjenning
Noen kommuner i Rogaland har vært i tvil om vedtatte endringer ved en etablert kommunal lånegaranti skulle godkjennes av statsforvalteren. Vi har praktisert regelverket slik at dersom det gjøres et nytt vedtak i kommunen knyttet til en etablert lånegaranti, skal også det nye vedtaket godkjennes av statsforvalteren. Det forutsetter at garantibeløpet er underlagt godkjenningskravet i kommuneloven.  

Ba departementet om en avklaring
I de siste månedene har vi fått inn flere vedtak fra kommunene til godkjenning med endringer i etablerte lånegarantier. For å få en avklaring på om vår tolkning og praksis var rett, stilte vi spørsmål til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) gjennom et eksempel.

Eksempelet var en kommune der det etter at garantien var etablert første gang, og godkjent av statsforvalteren, i flere omganger var truffet nye vedtak i kommunen som gjaldt den etablerte garantien. De nye vedtakene var ikke sendt til godkjenning hos statsforvalteren.

Avklaring fra departementet
KDD har nå kommet med en avklaring som støtter vår forståelse og praktisering av regelverket. Vi siterer fra brevet som vi har mottatt fra departementet:

"Det klare utgangspunktet etter ordlyden i kommuneloven § 14-19 er at et garantivedtak skal være godkjent av statsforvalteren for at tilsagnet om garantien skal være gyldig. Loven oppstiller ingen unntak fra dette bortsett fra for garantier som er stilt for små beløp. Departementet finner heller ikke holdepunkter i loven eller forarbeidene som tilsier at kravet om godkjenning er avhengig av om eller på hvilken måte et nytt garantivedtak innebærer endringer i den etablerte garantien.

Etter departementets vurdering tilsier dette at dersom kommunen treffer et nytt vedtak knyttet til en garanti som er underlagt godkjenningskravet, må også det nye vedtaket være godkjent av statsforvalteren for at tilsagnet om garantien skal være gyldig."

Hele dokumentet med avklaringen fra KDD til Statsforvalteren i Rogaland ligger vedlagt denne artikkelen.

Konklusjon
Dette betyr at også vedtak i kommunene med endringer i etablert lånegaranti skal sendes til statsforvalteren for godkjenning. Forutsatt at beløpet garantien er stilt for er så høyt at det er underlagt godkjenningskravet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.