Lovlighetskontroll: Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 i Karmøy kommune er lovlig

Statsforvalteren stadfester vedtaket til Karmøy kommunestyre av 13.06.2022, der kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel med en annen arealstrategi enn den som var på høring.

Publisert 30.03.2023

Krav om lovlighetskontroll

Tre kommunestyremedlemmer satte i juni 2022 frem krav om lovlighetskontroll av vedtatt samfunnsdel til kommuneplanen. Kravet ble begrunnet med at det var foretatt vesentlige og gjennomgripende endringer av samfunnsdelen sammenliknet med planen som var ute på offentlig høring. Det ble anført at arealstrategien i samfunnsplanen er fullstendig endret, og det ble stilt spørsmål til lovligheten av å vedta slike endringer uten ny høring.

 

Tolkningsuttalelse fra departementet
Statsforvalteren fant grunn til å be Kommunal- og distriktsdepartementet om en tolkningsuttalelse av hvorvidt plan- og bygningsloven § 11-15 første ledd andre punktum stiller et krav til fornyet høring også av kommuneplanens samfunnsdel, dersom det ble foretatt endringer som ikke hadde vært gjenstand for høring.

 

Kommunal- og distriktsdepartementet konkluderte i tolkningsuttalelse av 14.03.2023 (lagt ved) med at det ikke er et lovfestet absolutt krav til fornyet høring av samfunnsdelen. Avgjørende er om det i den konkrete sak foreligger endringer som bør behandles på nytt for å sikre at alle delene av kommuneplanen har vært gjenstand for nødvendig formell planprosess og at virkningene av planen er tilfredsstillende vurdert.


Statsforvalterens lovlighetskontroll

Statsforvalteren presiserer at det kommunale selvstyret står sterkt. Statsforvalteren skal ikke ved en lovlighetskontroll mene noe om avgjørelsen var hensiktsmessig. Overprøvingen i en lovlighetskontroll er begrenset til å avgjøre om avgjørelsen var lovlig etter gjeldende regelverk.

 

Statsforvalteren finner at Karmøy kommune foretatt grundige utredninger av virkningene av å velge ulike arealstrategier. Kommunen har utviklet arealstrategien på bakgrunn av nasjonale og regionale føringer, og at det er foretatt vurderinger av den valgte arealstrategi. Kommunestyret er ikke bundet av faglige anbefalinger, men kan foreta både faglige og lokalpolitiske vurderinger ved valg av arealstrategi.

 

Selv om det i foreliggende sak er vanskelig å fullt ut etterprøve kommunens vurderinger, finner Statsforvalteren under noe tvil at kommunen har foretatt en tilfredsstillende vurdering av kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 sine virkninger. Statsforvalteren finner som følge av dette at vedtaket ikke lider av en saksbehandlingsfeil fordi den ikke ble sendt på ny høring.

 

Se Kommunal- og distriktsdepartementets tolkningsuttalelse 14.03.2023 og Statsforvalterens vedtak 30.03.2023 i dokumentlenkene.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.