Lovlighetskontroll - Timemodellen er lovlig

Statsforvalteren stadfester vedtaket til Time kommunestyre av 02.11.2021, der kommunestyret godkjente bruk av «Timemodellen» for komplekse områder med krav om felles planlegging i tråd med plan- og bygningsloven § 4-1.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.07.2022

Fire kommunestyremedlemmer krevde i desember 2022 lovlighetskontroll av vedtaket om bruk av «Timemodellen». Klagerne anførte blant annet at modellen er en uformell prosess der en risikerer at når en er tilbake på det formelle sporet i saksbehandlingen vil prosessene ha kommet for langt til at andre kan påvirke dem.

Timemodellen i Kalberg-saken

Videre ble det anført at modellen fratar innbyggerne demokratiske rettigheter, at den ikke er avklart med andre styresmakter, og at begrunnelsen for en egen modell ikke gjør seg gjeldende i Time kommune. Klagerne anførte at kommuneplanen er til hinder for bruk av modellen i «Kalberg-saken», og at det heller ikke er vurdert hvordan modellen vil fungere i andre saker enn «Kalberg-saken».

Kommunalt selvstyre står sterkt

Statsforvalteren presiserer at det kommunale selvstyret står sterkt. Statsforvalteren skal ikke ved en lovlighetskontroll mene noe om avgjørelsen var hensiktsmessig. Overprøvingen i en lovlighetskontroll er begrenset til å avgjøre om avgjørelsen var lovlig etter gjeldende regelverk. 

Ingen saksbehandlingsfeil

Statsforvalteren har ikke funnet feil ved saksbehandlingen eller innholdet i vedtaket. Når kommunedirektøren og kommunestyret har vurdert at kravet til forsvarlig saksutredning er oppfylt, er terskelen høy for å overprøve deres vurdering på dette punktet.

Statsforvalteren kan ikke se at det er påviselige feil i saksbehandlingen som det er grunn til å frykte har hatt avgjørende betydning for vedtaket som ble truffet.

Skjønnsfrihet til uformelle arealplaner

Planmyndighetene har stor fleksibilitet til å legge opp til de planprosessene de finner hensiktsmessig, så fremt det skjer innenfor lovens rammer. Da det ikke finnes noe rettslig grunnlag som forbyr bruk av uformelle arealplaner, har kommunene skjønnsfrihet til å avgjøre om de ønsker å ta uformelle arealplaner i bruk.

Skjønnsutøvelse er ikke gjenstand for lovlighetskontroll, med mindre skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller strider mot læren om myndighetsmisbruk.

Statsforvalteren finner ikke indikasjoner på at skjønnsutøvelsen lider av slike mangler.

Se Statsforvalterens vedtak 18.07.2022 i dokumentlenka.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.