Når treng eg offshore helseerklæring?

Det er bare personar som skal reise til faste og flyttbare innretningar som deltek i petroleumsverksemda, som skal ha offshore helseerklæring. Personar som skal reise til fartøy, treng etter regelverket ikkje slik erklæring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.01.2013

Vi viser til verknadsområde for forskrift om helsekrav for personar i arbeid på innretningar i petroleumsverksemda til havs § 2:

Forskriften gjelder helsekrav for personer i arbeid og personer som oppholder seg på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs som omfattes av petroleumslovens virkeområde.

Kravet om offshore-helseerklæring gjeld alle faste innretningar og under all innretningsverksemd utført frå flyttbare innretningar (boreinnretningar, brønnintervensjonsinnretningar, fleirbruksinnretningar og flyttbare produksjons­innretningar). Kravet om offshore-helseerklæring for flyttbare innretningar trer i kraft når slike innretningar er framme ved posisjonen sin på sokkelen der innretningsverksemda skal finne stad.

Kravet om helseerklæring gjeld ikkje for personar som reiser til fartøy. Sjøfartsdirektoratet har egne reglar for personar som skal arbeide på fartøy (skip).

For å forklare nærare om omgrepa fartøy og innretning viser vi rettleiinga til rammeforskrifta § 3:

Avhengig av aktivitetene man utfører i petroleumsvirksomhet vil en utførende enhet defineres som fartøy eller innretning. Nedenfor følger en beskrivelse av de to begrepenes innhold.

Fartøyvirksomhet

Aktivitet som kan utføres av fartøy vil være der aktivitetsutførende enhet er koblet opp mot en hav­bunns­brønn eller en brønn på en fast innretning, men ikke har hovedkontrollen med brønnenes stenge­ventiler. Hovedkontrollen med brønnstrømmen (ventiltre eller brønnkontrollutstyr koblet på brønnen) ivaretas av en annen innretning (fra kontrollrom og /eller direkte operasjon av kontrollventiler) enn aktivitetsutførende enhet. Fartøyvirksomhet kan utføres av innretning med SUT eller fartøy uten SUT.

Eksempler på slike aktiviteter er pumping av ulike fluider (gass og væske) inn i en brønn via et ventiltre eller til en brønnventil, for oppsprekking (fracking), stimulering, opprensking etc., samtidig som brønn­intervensjon foregår (brønnintervensjonspersonellet ivaretar hovedkontroll med brønnstrømmen).

Det samme gjelder ved aktiviteter der man utfører vedlikehold av havbunnsbrønner (ventiltre eller utstyr på brønnrammen) eller utskifting av utstyr på havbunnsbrønner, der man ikke er koblet opp mot brønnen, og en annen innretning har hovedkontrollen med brønnstrømmen.

Innretningsvirksomhet

Aktivitet som skal utføres av innretning vil være der aktivitetsutførende enhet er koblet opp mot en havbunnsbrønn med intervensjonsutstyr som føres inn i brønnen, og enheten har hovedkontrollen med brønnenes stengeventiler. Hovedkontrollen med brønnstrømmen (ventiltreventiler eller brønnkontrollutstyr koblet på brønnen) ivaretas av aktivitetsutførende enhet (fra kontrollrom og /eller direkte operasjon av kontrollventiler). Overvåking/monitorering av havbunnsbrønnens ventiltre kan foregå samtidig fra annen innretning. Innretningsvirksomhet må utføres av innretning med SUT.

Eksempler på slike aktiviteter er kabeloperasjon (wireline) og kveilerøroperasjon (coiled tubing) i havbunnsbrønner der utstyrsstreng/komponenter fysisk føres gjennom ventiltre og brønnkontrollutstyr inn/ut av brønnen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.