Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


23.02.2021

Straff for ulovleg handtering av farlig avfall

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal meldte i fjor Ålesund kommune til politiet for brot på forureiningslova. Saka gjeld ulovleg handtering av farleg avfall i 2018. Politiet har no gitt forelegg i saka.


10.06.2020

Stans i mottak av avfall ved Miljøservice Eide AS

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har 10. juni 2020 vedtatt at Miljøservice Eide AS i Hustadvika kommune ikkje kan ta imot avfall i sitt anlegg med adresse Torvvegen 34, 6490 Eide.


17.06.2019

Lagar du bål av avfall?

I samband med feiring av sankthansaftan er det mange som ønskjer å brenne bål. Nokre vel då å sette fyr på avfallet sitt. Dei tenker kanskje at det ikkje er så nøye med kva som skjer med deira «rusk og rask», men brenning av avfall er både skadeleg og ulovleg.


26.04.2019

Strandryddeuka 2019

Strandryddeuka 2019 er frå 29. april til 5. mai. Mange skal ut for å gjere ein stor innsats for miljøet. Då er det viktig at vi også tar omsyn til fuglane som hekker i området.


03.05.2018

Forsøpling og open brenning - tilsyn med kommunane

Fylkesmannen har ført tilsyn med kommunane som miljøvernmyndigheit når det gjeld forsøpling og open brenning. Tilsynet omfatta alle kommunane i Møre og Romsdal. Resultata viser at mange kommunar manglar tilstrekkeleg kartlegging av ulovleg avfallshandtering i kommunen. I tillegg manglar dei gjerne mål og handlingsplan for dette fagfeltet. Forsøpling er eit viktig satsingsområde i 2018, seier fylkesmann Lodve Solholm.


07.02.2018

Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling

No kan frivillige organisasjonar, foreningar, private og offentlege foretak søke om pengar til å rydde opp i forsøpling i havet og langs kysten.Tilskotsordninga for opprydding er i år på 80 millionar kroner.


04.01.2018

Årsrapport til Fylkesmannen for avfallsverksemder

Avfallsverksemder må levere årsrapport til Fylkesmannen. Fristen for innsending er 1. mars 2018. Du finn skjema og meir informasjon i denne artikkelen.


18.09.2017

Brenning av bygningar

Det hender at kommunar og privatpersonar ønskjer å kvitte seg med bygningar ved å brenne dei. Skjer dette, vil det føre til forureining av luft og grunn.


03.07.2017

Tilsyn med kommunane - forsøpling og brenning

Fylkesmannen gjennomfører no tilsyn med kommunane i Møre og Romsdal. Tema for tilsynet er kommunen som myndigheit for forsøpling og open brenning. Tilsyna blir gjennomførte som brevkontrollar med alle kommunane i fylket.


20.06.2017

Ikkje brenn avfall på sankthansbålet!

Bålbrenning er kjekt og spesielt på sankthansaften. Like kjekt er det ikkje når søppel i bålet kan gjere røyken giftig og gjere at miljøgifter frå oska sig ned i grunn og ut i vatn. Ta ansvar for kva du legg på bålet!