Utvidelse av Budeiberget naturreservat

Nordre Land kommune har i dag fått et større Budeiberget naturreservat.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2020

Budeiberget naturreservat ligger i Nordre Land kommune og ble først opprettet i 2017, men ble i dag 23. juni 2020 utvidet av Kongen i statsråd. Verneverdiene i Budeiberget ligger først og fremst i den gamle, fuktige granskogen som mange sjeldne og rødlistede arter er avhengig av. Det er en prosess med frivillig vern som står bak vernet av denne skogen.

I 2019 tilrådde Fylkesmannen en utvidelse av Budeiberget naturreservat med ca. 248 dekar. Etter denne tilrådingen fikk vi inn ytterligere tilbud om utvidelse av Budeiberget naturreservat på ca. 177 dekar. I samråd med Miljødirektoratet ble denne ytterligere utvidelsen sendt på en begrenset høring i januar 2020. Det totale utvidelsesarealet som nå er innlemmet i opprinnelig reservat er på ca. 425 dekar, hvilket sammenlagt gir et areal på ca. 1429 dekar. 

Revidert verneforskrift og vernekart for Budeiberget naturreservat finner du under lenker. Vi gjør oppmerksom på at dersom ikke annet er nevnt i verneforskriften gjelder viltloven, lakse- og innlandsfiskloven og motorferdselloven.

Ved frivillig skogvern er erstatningssummene avtalt på forhånd, og utbetales av Miljødirektoratet etter vernevedtak. Eventuelt krav om erstatning for økonomisk tap som følge av opprettelsen av reservatet som ikke allerede er avgjort, må settes frem skriftlig for Fylkesmannen innen 23. oktober 2020.

Les mer om foredraget til kongelig resolusjon på Klima- og miljødepartementets hjemmeside. Vi vil sende et brev til alle grunneiere, kommunen, fylkeskommunen og alle som har hatt saken på lokal høring. Dersom du ønsker å få tilsendt en papirkopi av vernekartet kan ta kontakt med oss, se info under kontaktpersoner.