Slåttemark

Slåttemark

Med slåttemark menes åpen eller spredt tresatt eng med vegetasjon som er betinget av tradisjonell slått og som fortsatt bærer preg av dette. Slåttemark har ble en utvalgt naturtype i 2011, og har status som kritisk truet (CR) i Norsk rødliste for naturtyper.

Slåttemarker forekommer både i innmark og utmark, og kantsoner betinget av slått er også inkludert i naturtypen. Slåttemarker er ofte overflateryddet, men ikke oppdyrket eller tilsådd i nyere tid, og heller ikke gjødslet eller sprøytet på moderne vis. Slått er den viktigste hevdsformen, men som oftest i kombinasjon med vær- og høstbeite, og naturtypen er formet av kontinuerlig hevd over lang tid. Slåtteengene har gjerne et stort artsmangfold både av gras, urter, sopp og insekter.

Gjennom ulike kartleggingsprosjekter er det registrert i overkant av 600 slåttemarker i Innlandet. Det er store variasjoner i hevdstatus, verdi/kvalitet og ikke minst i utforming på de registrerte slåtteengene. Det er registrert både fuktige og tørre enger, rike og fattige, samt med et stort spenn i artsmangfoldet, fra slåtteenger i lavlandet til slåtteenger i seterområdene. 

I 2011 ble det utarbeidet en egen handlingsplan for slåttemark (inkl. lauveng) og slåttemyr. Gjennom arbeidet med handlingsplanen har nærmere 100 av de viktigste slåttemarkene i Innlandet kommet i aktiv hevd.