Rødhyll

Rødhyll
Rødhyll Foto: Alexandra Abrahamson / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten koloniserer ulike skogmiljøer, danner tette bestander og utkonkurrerer stedegne arter.

Utbredelse i Innlandet: Arten forekommer spredt i hele fylket, men hovedutbredelsen er rundt Mjøsa og oppover Gudbrandsdalen, Østerdalen og Valdres.

Spredning: Rødhyll ble innført til Norge som prydbusk, og har forvillet seg i alle landets fylker. Frøene spres over store avstander ved at fugler spiser bærene og skiter ut steinfruktene.