Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


22.02.2021

Resultater fra naturtypekartlegging 2020

I 2020 ble det gjennomført naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet i flere kommuner i Innlandet. Resultatene fra denne kartleggingen er nå tilgjengelig i Naturbase.


04.01.2021

Søk om støtte til naturforvaltningstiltak i 2021

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak. Søknadsfristen er 15. januar 2021.


10.12.2020

Kom med innspill til årets NiN-kartlegging

Miljødirektoratet ber om innspill til årets NiN-kartlegging. Frist er 17. desember 2020.


27.11.2020

Fylkesmannen har avholdt webinar om Natur i Norge (NiN)

Fylkesmannen avholdt 19. november et webinar om Natur i Norge.


29.06.2020

Fylkesmannen i Innlandet mottar 900.000, - fra regjeringens grønne tiltakspakke til trua arter og natur

Naturen i Innlandet får nå en ekstra håndsrekning i forbindelse med at regjeringen i 2020 øker bevilgningen nasjonalt med 4,3 mill. kroner til tiltak for truede arter og naturtyper. Fylkesmannen har fått den gledelige nyheten at Innlandet tildeles 900.000 kr.


08.06.2020

Myra er viktig for naturmangfold og klima

Nedbygging og nydyrking av myr fører til store utslipp av CO2. Restaurering kan stoppe utslippene og igjen gjøre at myra lagrer karbon.


28.05.2020

Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2020

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2020 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Ringsaker, Etnedal, Nord-Aurdal, Elverum og Trysil. Det skal kartlegges tolv områder i Innlandet, hvorav ti av disse vil være supplerende kartlegging.


22.04.2020

Hønsehauk krever spesielle hensyn for å snu den negative bestandsutviklingen

Fylkesmannen i Innlandet har like før påske sendt ut informasjon om hekkelokaliteter for hønsehauk til skogeiere som har slike reir registrert på sin grunn. Hønsehauken er inne i en negativ/usikker bestandsutvikling og arten er oppført som nært truet på den norske rødlisten. Fylkesmannen ønsker opplysninger om nye lokaliteter.


21.04.2020

Kartlegging av dragehode i Innlandet 2020

I 2020 vil en stor andel av forekomstene av dragehode i gamle Hedmark fylke kartlegges på nytt for å vurdere plantenes tilstand og behovet for skjøtselstiltak.


17.04.2020

Vis fram naturmangfoldet i kommunale planer

Miljødirektoratet melder at ordningen med økonomisk støtte til utarbeiding av kommunedelplaner for naturmangfold videreføres, og nye kommuner oppfordres til å søke. Søknadsfristen er 6. mai 2020.