Naturmangfold

Oppdatert 03.01.2022

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.06.2022

Naturrestaurering

Statsforvalteren i Innlandet er tildelt 13 millioner kroner til restaurering av natur i 2022.


Publisert 19.05.2022

Naturtypekartlegging i Innlandet 2022

I perioden mai - oktober 2022 vil det bli gjennomført naturtypekartlegging i deler av kommunene Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Kongsvinger, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Kartleggingen er en del kunnskapsløftet for norsk natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Det er Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter som skal utføre kartleggingen i Innlandet, på vegne av Miljødirektoratet.


Publisert 01.04.2022

Trekkende kortnebbgås og hvitkinngås et flott eksempel på at tilpasset drift i åkerlandskapet kan gi stor miljømessig verdi

Imponerende store flokker av gjess på trekk gjennom Norge mellomlander ved Starene i Stange kommune. Der har lokale grunneiere tilrettelagt for at gjess og våtmarksfugl kan stoppe og hvile før ferden deres går videre. Dette er et godt eksempel på hva vi kan få til når natur- og landbruksinteresser går hånd i hånd!


Publisert 23.03.2022

Resultater fra naturtypekartlegging 2021

I 2021 ble det gjennomført naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet i flere kommuner i Innlandet. Resultatene fra denne kartleggingen er nå tilgjengelig i Naturbase.


Publisert 02.02.2022

Hurra for verdens våtmarksdag!

Dagen feires for å øke kunnskapen om våtmarkene våre.


Publisert 15.12.2021

Søk om støtte til naturforvaltningstiltak for 2022

Det er nå mulig å søke om tilskudd til ulike naturforvaltningstiltak for 2022. Søknadsfristen er 15. januar, og det skal søkes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.


Publisert 26.11.2021

Tilskudd til kommunedelplaner for naturmangfold

Tilskuddsordningen for utarbeidelse av kommunedelplaner for naturmangfold videreføres i 2022. Søknadsfristen er 1. februar 2022, men Miljødirektoratet oppfordrer til å starte søknadsprosessen allerede nå.


Publisert 24.11.2021

Villreinen på rødlista for første gang

Hvert 6. år blir utdøingsrisikoen for arter i Norge vurdert. Ei revidert rødliste ble framlagt i dag. For første gang er villreinen med på rødlista. Villreinen er nå vurdert som "nær truet".


Publisert 01.11.2021

Endringer i forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Endringene som foreslås innebærer en forenklet saksbehandling for juletreproduksjon, og at utsetting av fremmede treslag til tømmerproduksjon skal kunne fortsette. Alternativet er et forbud mot bruk høyrisikoarter til tømmerproduksjon.


Publisert 01.09.2021

Bli med å gi vipe, gulspurv, storsprove og sanglerke en bedre framtid

De siste tiårene har vi mistet godt over en tredjedel av alle fugler i kulturlandskapet i Norge. Statsforvalteren i Innlandet har derfor støttet et pilotprosjekt i Gran kommune, der Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Hadeland Lokallag i samarbeid med utvalgte bønder, prøver ut målrettet tiltak i og nær åkrene for å tilgodese disse trua fugleartene.