Tilskudd til husdyrgjødselspredning

Det har blitt stor interesse for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og biorest i Innlandet. Dette er det eneste tiltaket under miljøtemaet «Utslipp til luft» i regionalt miljøprogram, men det er også viktig for å redusere avrenning av næringsstoffer til vann. I Innlandet utbetales nesten like mye tilskudd til dette tiltaket som til "Ingen jordarbeiding om høsten".  Til sammen går ca. 45 % av RMP-midlene til disse to tiltakene.

Det er mulig å søke på fire tiltak for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og biorest:

  1. Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen på etablert eng
  2. Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel både i åpen åker og i voksende kultur
  3. Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding, innen 2 timer
  4. Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange ved at gjødsla pumpes ut til sprederen for å unngå jordpakking av tunge maskiner. Dette er et tillegg til tiltakene over.

Det kan innvilges tilskudd bare for ett av de tre første tiltakene pr. areal pr. år pluss eventuelt for spredning med tilførselsslange hvis en har brukt det. Hvert foretak kan søke om tilskudd til ulike tiltak på forskjellige arealer.

Felles vilkår for alle tiltakene

Arealet det er innvilget tilskudd for må høstes eller beites etter siste spredning i søknadsåret

  • Det må spres minst 5 kg total-N i husdyrgjødsel/biorest pr. dekar for tiltaket du søker tilskudd for
  • Den som søker tilskudd må ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd pr. dekar

Spesielle vilkår for det enkelte tiltak

Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen på etablert eng

For å være berettiget tilskudd til dette tiltaket må all husdyrgjødsel som foretaket disponerer spres om våren eller i vekstsesongen. Det spesielle kravet for dette tiltaket er begrunnet med at bredspredning av husdyrgjødsel på eng er mindre miljøvennlig enn de andre tiltakene ved stort tap av ammoniakk til luft. De som har for liten lagerkapasitet slik at de må spre noe på egne arealer etter siste høsting, kan ikke søke om tilskudd for dette tiltaket.

Nedfelling/nedlegging av husdyrgjødsel

Dette tiltaket gjelder bare bløtgjødsel og biorest. Stadig flere velger dette tiltaket i kombinasjon til spredning med tilførselsslange. Når en har mye av arealene i rundt gjødsellageret er dette en miljømessig god og rasjonell løsning. Ved nedlegging i åpen åker må gjødsla moldes ned innen 2 timer.

Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding

Husdyrgjødsla/bioresten må moldes ned innen 2 timer. Dersom en ikke rekker å molde ned gjødsla på hele skiftet innen 2 timer, kan en kartfeste og søke tilskudd for den delen av skiftet der en har oppfylt vilkåret.

Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

Søkerne må kunne dokumentere bruk av tilførselsslange ved å eie eller leie utstyr.  De fleste bruker entreprenør til denne metoden. Tilskuddet gis som et tillegg for arealer der det er gitt tilskudd for ett av de andre tiltakene.