På tide å drenere?

God drenering av jordbruksareal gir økt avling og redusert utslipp av klimagasser. Fuktigere klima og tyngre maskiner øker behovet for drenering for å redusere faren for jordpakking. Du kan søke kommunen om tilskudd til drenering.

Økt produktivitet og miljøhensyn

Skal vi nå målet om økt matproduksjon, må store arealer dreneres. God drenering er en av de viktigste forutsetningene for god jordstruktur og stor avling av god kvalitet. På dårlig drenert jord vokser kulturvekstene dårlig og f.eks. tunrapp kan ofte ta fullstendig overhånd. Rundt forsumpede arealer er avlinga som regel redusert i en større omkrets enn du tror.

God drenering reduserer faren for avrenning til vassdrag ved at det er større sjanse for at den tilførte gjødsla blir utnyttet av plantene og gir forventet avling. Godt drenert jord slipper ut mindre lystgass enn vassjuk jord.


Tilskudd til drenering


Siden tilskudd til drenering ble gjeninnført i 2013, har det hvert år vært avsatt mer midler over jordbruksavtalen enn det er søkt om i tilskudd. Søknader om tilskudd til drenering behandles av kommunen. Det blir bare gitt tilskudd til areal som har vært drenert tidligere, bortsett fra planert areal som kan få tilskudd sjøl om det ikke er grøftet før. Det kan gis tilskudd for systematisk grøfting, usystematisk grøfting, omgraving av myr samt profilering for å lede bort overflatevann.

Tilskuddet utgjør kr 2000,- pr. dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving. Ved annen grøfting for å drenere mindre deler av skiftet og avskjæringsgrøfter er tilskuddssatsen kr 30,- pr. løpemeter grøft, begrenset oppad til kr 2000,- pr. dekar berørt areal.

Både eier og leier av jordbruksareal kan søke tilskudd, men selvfølgelig ikke for samme areal.

Når du får innvilget tilskudd får du en arbeidsfrist på 3 år for å gjennomføre tiltaket.


Søknad


Du bør søke elektronisk i Altinn. Søkere som ikke ønsker å sende elektronisk søknad via Altinn kan få tilsendt papirskjema ved henvendelse til Landbruksdirektoratet.

Du må legge ved kart med grøfteskisse som viser omriss av arealet som skal dreneres, plassering av hovedavløp, kummer og samle- og sugegrøfter.

I søknaden skal du:

  • svare på spørsmål om tidligere drenering, ev. planering av arealet
  • beskrive behovet for drenering og arbeidet som skal gjennomføre
  • velge tiltak søker planlegger å gjennomføre
  • oppgi hvem som skal utføre dreneringen
  • oppgi planlagt anleggsperiode og kostnad
  • svare på spørsmål om kulturminner, naturmangfold og avrenning

Norsk Landbruksrådgiving, enkelte kommuner og noen private aktører kan bistå med planlegging og innsending av søknad hvis du har behov for hjelp.

God hjelp kan du også finne i dette heftet, som du finner lenke til på denne siden:

  • Drenering – Teori og praksis. Utgitt i samarbeid av Bondevennen, Fylkesmannen i Rogaland, Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving, 2013

Utbetaling


Når drenering er fullført må du sende anmodning om utbetaling av innvilga tilskudd til kommunen. Følgende dokumentasjon må ligge ved:

  • grøftekart som viser hvordan det faktisk er drenert (fordel med GPS-inntegning av grøftene)
  • faktura fra entreprenør eller andre aktører som viser hva som er gjort

Kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell   


16.10.2020

Tid for grøfting!

Høsten har kommet og avlinga er i hus. Dette er ei fin tid for grøfting. Det er fortsatt godt over en million kroner igjen av midlene til dette formålet i 2020. Vi håper på en tørr og fin høst slik at mye areal får tiltrengt grøfting.


Slik får du utbetalt tilskuddet

For å få utbetalt tilskudd til drenering og enkelte andre ordninger, anbefaler vi å sende digital utbetalingsanmodning via Altinn. Det forenkler behandlingen og gjør at du kan få utbetalt tilskuddet raskere.

Du logger inn på den samme lenken som når du søker tilskudd og får da opp en oversikt over alle tilskuddene du har fått innvilget. Her klikker du på det riktige tilskuddet (hvis du har flere utestående tilskudd) og velger "Registrere utbetalingsanmodning".