Drenering av jordbruksareal

God drenering av jordbruksareal gir økt avling og redusert utslipp av klimagasser. Fuktigere klima og tyngre maskiner øker behovet for drenering for å redusere faren for jordpakking. Du kan søke kommunen om tilskudd til drenering.

Økt produktivitet og miljøhensyn

Skal vi nå målet om økt matproduksjon, må store arealer dreneres. God drenering er en av de viktigste forutsetningene for god jordstruktur og stor avling av god kvalitet. På dårlig drenert jord vokser kulturvekstene dårlig og f.eks. tunrapp kan ofte ta fullstendig overhånd. Rundt forsumpa arealer er avlinga som regel redusert i en større omkrets enn du tror.

God drenering reduserer faren for avrenning til vassdrag ved at det er større sjanse for at den tilførte gjødsla blir utnyttet av plantene og gir forventet avling. Godt drenert jord slipper ut mindre lystgass enn vassjuk jord.


Tilskudd til drenering


Siden tilskudd til drenering ble gjeninnført i 2013, har det hvert år vært avsatt mer midler over jordbruksavtalen enn det er søkt om i tilskudd. Det blir bare gitt tilskudd til areal som har vært drenert tidligere, bortsett fra for planert areal der det kan gis tilskudd sjøl om arealet ikke er grøftet før. Det kan gis tilskudd for systematisk grøfting, usystematisk grøfting, omgraving av myr samt profilering for å lede bort overflatevann. Du kan ikke starte dreneringa før søknaden om tilskudd er innvilget. Kommunen har vedtaksmyndighet på søknader om tilskudd til drenering.

Tilskuddet utgjør fra 1. juli 2022 kr 2 500 pr. dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving av myr. Ved annen grøfting for å drenere mindre deler av et skifte og avskjæringsgrøfter er tilskuddssatsen kr 38 pr. løpemeter grøft, begrenset oppad til kr 2 500 pr. dekar berørt areal.


Både eier og leier av jordbruksareal kan søke tilskudd, men selvfølgelig ikke for samme areal.

Når du får innvilget tilskudd til drenering får du normalt en arbeidsfrist på 3 år for å gjennomføre tiltaket.


Søknad


Du bør søke elektronisk i Altinn. Søkere som ikke ønsker å sende elektronisk søknad via Altinn kan få tilsendt papirskjema ved henvendelse til Landbruksdirektoratet.

Du må legge ved kart med grøfteskisse som viser omriss av arealet som skal dreneres, plassering av hovedavløp, kummer og samle- og sugegrøfter.

I søknaden skal du:

  • svare på spørsmål om tidligere drenering av arealet, ev. om arealet er planert
  • beskrive behovet for drenering og arbeidet som skal gjennomføres
  • velge tiltak du planlegger å gjennomføre
  • oppgi hvem som skal utføre dreneringen
  • oppgi planlagt anleggsperiode og kostnad
  • svare på spørsmål om kulturminner, naturmangfold og avrenning

Norsk Landbruksrådgiving, enkelte kommuner og noen private aktører kan bistå med planlegging og innsending av søknad hvis du har behov for hjelp.

God hjelp kan du også finne i disse heftene, som du finner lenke til på denne siden:

  • Drenering – Teori og praksis. Utgitt i samarbeid av Bondevennen, Fylkesmannen i Rogaland, Bioforsk og Norsk Landbruksrådgiving, 2013

Utbetaling


Når dreneringa er utført må du sende anmodning om utbetaling av innvilga tilskudd til kommunen. Følgende dokumentasjon må ligge ved:

  • grøftekart som viser hvordan det faktisk er drenert (fordel med GPS-inntegning av grøftene)
  • faktura fra entreprenør eller andre aktører som viser hva som er gjort

Kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell. Dersom du ikke ber om utbetaling i ALTinn innen 60 dager etter utløpt arbeidsfrist vil tilskuddet bli inndratt.  

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.06.2022

Økte satser for tilskudd til drenering

Fra 1. juli 2022 blir det endring i satser for drenering.


Kontaktpersonar

Slik får du utbetalt tilskuddet

For å få utbetalt tilskudd til drenering og enkelte andre ordninger, anbefaler vi å sende digital utbetalingsanmodning via Altinn. Det forenkler behandlingen og gjør at du kan få utbetalt tilskuddet raskere.

Du logger inn på den samme lenken som når du søker tilskudd og får da opp en oversikt over alle tilskuddene du har fått innvilget. Her klikker du på det riktige tilskuddet (hvis du har flere utestående tilskudd) og velger "Registrere utbetalingsanmodning".