Kommuneøkonomi

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

ROBEK-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK er underlagt statlig kontroll (delegert til Statsforvalteren) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Beløpsgrensen er fastsatt ut fra antall innbyggere i kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer


30.06.2021

Åsnes blir meldt inn i ROBEK

Kommunens merforbruk de to siste årene innebærer at Statsforvalteren i Innlandet nå melder Åsnes kommune inn i ROBEK.


18.06.2021

Gausdal meldt ut av ROBEK

Statsforvalteren i Innlandet meldte i dag Gausdal kommune ut av ROBEK.


14.06.2021

50 mill. kroner til kommunene for pandemihåndteringen

Statsforvalteren har nå fordelt ekstra skjønnsmidler til de hardest rammede kommunene i 2021.


11.05.2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen 2022

11. mai la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022.


26.02.2021

Stortinget bevilger 1,75 milliarder kroner til kommunene

Innlandet mottar 37 mill. kroner av disse. Bevilgningen skal gå til lokalt næringsliv i kommuner som har blitt hardt rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak.


07.12.2020

Fylkesmannen har fordelt 82,2 mill. kroner til kommunene

Dermed er det fordelt 138 mill. kroner til håndteringen av covid-19. Fremdeles mangler 68 mill. for å få full kostnadsdekning. Tar vi med inntektstapet, viser rapporteringen fra kommunene at det totalt er 214 mill. kroner som ikke er kompensert. 


11.11.2020

Kommuneøkonomien foreslås styrket med 6,2 milliarder kroner i 2021

Innbyggertilskuddet til kommunene foreslås økt med 4 721 mill. kroner i 2021. Skjønnstilskuddet foreslås økt med 1 500 mill. kroner.


23.10.2020

29 mill. kroner til kommunenes TISK-utgifter

Fylkesmannen skal fordele midlene til kommuner som har store kostnader med Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene ved større smitteutbrudd.


13.10.2020

Pandemien har kostet Innlandet 393 mill. kroner

Kommunene i Innlandet har pr. august bokført 393 mill. kr i ekstra kostnader knyttet til covid-19 pandemien, og Fylkesmannen fordeler 36,1 mill. kr i skjønnsmidler til kommuner som er hardest rammet. I tillegg har Fylkesmannen bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en styrking på 85 mill. kr.


07.10.2020

Statsbudsjettet 2021

Regjeringen legger opp til vekst i kommunens frie inntekter 2021. Kommunene i Innlandet får en vekst i frie inntekter på 636 mill. kroner, tilsvarende 2,9 prosent fra 2020.