Rapporter fra kartleggingsundersøkelse

Drøyt 33.000 elever, foreldre, lærere, fagarbeidere, assistenter og skoleledere har høsten 2016 svart på en stor kartleggingsundersøkelse i FoU-prosjektet Kultur for læring. Til høyre, under lenker, ligger det videoer av professor Thomas Nordahls presentasjon av undersøkelsen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.06.2019

I dag er rapportene etter kartleggingsundersøkelsen som stort sett samtlige involverte i grunnskolesektoren i Hedmark gjennomførte i høst, klare. Det er Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) som har forfattet analysen for våre fire regioner. 

I denne kartleggingsundersøkelsen i alle grunnskoler og kommuner i Hedmark har både elever, foreldre, lærere og skoleledere vært informanter. Svarprosenten er gjennomgående svært høy, så vi kan med sikkerhet si at resultatene som presenteres er representative for Hedmark. Det må imidlertid tas et lite forbehold for foreldrenes svar selv om svarprosenten her er høyere enn i de fleste andre foreldreundersøkelser. Selv om resultatene som presenteres innebærer en sammenligning av både kommuner og regioner, er ikke hensikten rangering. Hensikten med denne rapporten er å gi kommuner og skoler et grunnlag for sine egne refleksjoner og analyser, og samtidig peke på noen områder vi ser som særlig viktige.

Et hovedfunn er at det er stor variasjon mellom kommuner og mellom skoler i fylket. Det er imidlertid ikke systematiske forskjeller mellom de fire regionene i Hedmark, og vi kan derfor ikke si at kommunene i en region har entydig klart bedre resultater på de fleste indikatorer. 

Dette skal imidlertid skolelederne i samtlige kommuner ha analysere ytterligere. Som en del av FoU-prosjektet har nemlig alle skoleledere i Hedmark har fått økt kompetansen sin både for å analysere data, samt til å finne ut i hvilken retning den enkelte skole bør gå.

I rapportene fra senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) er det valgt en regionvis tilknytning. Den enkelte skoleeier sitter på mer informasjon om resultater og tanker om veien videre. 

I 2018 og 2020 vil det bli gjennomført identiske kartlegginger. Målet er at de kartleggingene vil vise at hver skole og hver kommune har beveget seg fremover.

På disse sidene vil dere finne stoff om både prosjektet, målsettingen og arbeidsformen Kultur for læring. Derfor vil vi avslutningsvis si at hele intensjonen med innovasjonsprosjektet er å forbedre elevenes grunnleggende skolefaglige ferdigheter og samtidig gi de ferdigheter som forbereder dem på morgendagens samfunn, gjennom følgende målsettinger:

- De faglige resultatene i grunnskolen på nasjonale prøver og grunnskolepoeng skal forbedres.

- Elevene skal i sterkere grad tilegne seg kompetanse tilknyttet det 21 århundres ferdigheter.

- Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap.

-Ulike kartleggingsresultater skal brukes aktivt på alle nivå i utdanningssystemet for å forbedre den pedagogiske praksis.

-Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere utdanning og interesseorganisasjoner skal ha et nærmere og mer forpliktende samarbeid.